Servicevoorwaarden

1. Je gebruik van onze Diensten

Je gebruik van het product Zervant, de website van het product (zervant.com), andere applicaties, software, diensten, websites en andere gerelateerde, door ons, Zervant.com, geleverde diensten (hierna gezamenlijk ‘Diensten’ genoemd) is onderhevig aan de hieronder omschreven voorwaarden en andere voorwaarden die van tijd tot tijd op de Diensten van toepassing zijn (hierna gezamenlijk ‘Voorwaarden’ genoemd).

Met ‘wij’ of ‘Zervant’ wordt verwezen naar Zervant Oy, hoofdkantoorhoudend te Espoo, Miestentie 7, 02150 Espoo, Finland.

Met ‘Abonnee’ wordt verwezen naar een klant van Zervant.

Met ‘Gebruiker’ wordt verwezen naar een gebruiker van de Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot Abonnees, klanten van Abonnees, leden van het Zervant-forum en mensen die opmerkingen plaatsen op de Zervant-blog.

Deze Voorwaarden en de documenten waarnaar in de Voorwaarden wordt verwezen, vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen ons met betrekking tot de Diensten en jouw gebruik van de Diensten. Je moet eerst akkoord gaan met de Voorwaarden voordat je de Diensten kunt gebruiken. Indien je niet akkoord gaat met de Voorwaarden, mag je de Diensten niet gebruiken. Je krijgt geen toegang tot de Diensten als je niet akkoord gaat met de Voorwaarden.

Zervant levert de Diensten alleen aan Abonnees die als ondernemers beschouwd worden. Indien je krachtens de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming beschouwd wordt als consument, mag je geen Abonnee worden. Door gebruik te maken van de Diensten verklaren en garanderen de Abonnees dat ze geen consumenten zijn. Hoewel bepaalde Diensten beschikbaar zijn voor Gebruikers die geen Abonnee zijn, vormen dergelijke Gebruikers geen klanten van Zervant. Zervant is daardoor niet aansprakelijk jegens dergelijke Gebruikers.

2. Toepassingsgebied

  1. Servicevoorwaarden
  2. Addendum Gegevensverwerking (pdf-versie downloaden)
  3. Privacybeleid
  4. Gegevensbeveiliging
  5. Voorwaarden voor het Aanbevelingsprogramma

Documenten 1 t/m 4 vormen samen de Servicevoorwaardenovereenkomst tussen Zervant en zijn gebruikers.

3. Registratiegegevens en de veiligheid van je account

Wanneer je je voor de Dienst aanmeldt, stem je ermee in dat je (a) nauwkeurige, actuele en volledige informatie (‘Registratiegegevens’) verstrekt, (b) je wachtwoord veilig houdt, (c) de Registratiegegevens en andere informatie die je aan Zervant verstrekt, bijhoudt, nauwkeurig, actueel en volledig houdt en tijdig bijwerkt en (d) alle risico’s aanvaardt die ongeoorloofde toegang tot de Registratiegegevens en andere informatie die je aan Zervant verstrekt met zich meebrengt. Jij bent verantwoordelijk voor alle activiteit op je Zervant-account en de kosten die door je Zervant-account in rekening worden gebracht.

4. Vergoedingen en kosten

De kosten en eventuele andere vergoedingen voor het gebruik van de Diensten staan omschreven op de website van de Diensten. Deze bedragen kunnen van tijd tot tijd veranderen. Indien we de kosten en/of vergoedingen veranderen, laten we je dat ten minste dertig dagen van tevoren weten. Als de kosten en/of vergoedingen veranderen en je daarna de Diensten blijft gebruiken, betekent dit dat je nadat deze verandering van kracht wordt, instemt met de nieuwe vergoedingen en kosten. Veranderingen betreffende vergoedingen en andere kosten zijn niet van toepassing op de factureringsperiode waarin deze plaatsvinden.

Alle gekochte Diensten zijn niet-overdraagbaar en worden niet gerestitueerd. Er worden geen terugbetalingen gedaan voor Diensten die je niet gebruikt, zelfs niet wanneer je met onmiddellijke ingang je gebruik van de Diensten in een al betaalde factureringsperiode opzegt.

5. Eigendom, Gebruikersinhoud, auteursrecht en handelsmerken

Alle informatie, gegevens, logo’s, merken, ontwerpen, illustraties, afbeeldingen, geluidsbestanden, andere bestanden en het aanbod ervan en de manier waarop deze in de Diensten zijn ingedeeld worden hierna ‘Inhoud’ genoemd. Inhoud die door Gebruikers geplaatst wordt, zij het Abonnees, klanten van Abonnees of andere Gebruikers, wordt hierna ‘Gebruikersinhoud’ genoemd.

De Diensten, alle Inhoud, met uitzondering van de Gebruikersinhoud, en alle software die via de Diensten beschikbaar is of die gebruikt wordt om de Diensten te ontwikkelen en te beheren, zijn eigendom van Zervant of zijn licentiegevers en worden beschermd door Finse en internationale copyrightwetgeving. Alle rechten op de Diensten, dergelijke Inhoud en dergelijke software worden uitdrukkelijk voorbehouden. Alle in de Diensten vermelde handelsmerken, geregistreerde handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen of -logo’s zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Jouw Gebruikersinhoud is je eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor je Gebruikersinhoud of voor enig verlies of enige schade die anderen als gevolg hiervan zouden kunnen ondervinden.

De Diensten kunnen discussiefora, mededelingenborden, reviewdiensten of andere fora bevatten waarin jij of derden Gebruikersinhoud kunnen plaatsen. Gebruikersinhoud die in een openbaar gedeelte van de Diensten geplaatst wordt, wordt gezien als niet-vertrouwelijk. Je stemt er nadrukkelijk mee in om geen onrechtmatig of aanstootgevend materiaal, reclame of advertenties, privé-informatie van derden, virussen, ander schadelijk materiaal of ander materiaal dat als ongepast gezien kan worden, te plaatsen op, te uploaden naar, te sturen naar, te verspreiden via, op te slaan op, te creëren op of anderszins te publiceren via de Diensten.

Hoewel we dat niet verplicht zijn, kunnen we op de Diensten opgeslagen of geplaatste Gebruikersinhoud te allen tijde, geheel naar eigen goeddunken, zonder kennisgeving en wegens elke reden verwijderen, controleren, of bewerken. Jij bent volledig verantwoordelijk voor het maken van back-ups en het vervangen van Gebruikersinhoud die je op de Diensten plaatst of opslaat.

6. Jouw beperkte licentieverlening voor Gebruikersinhoud aan Zervant

Door Gebruikersinhoud op of via de Diensten te plaatsen of te verspreiden, (a) verleen je Zervant en zijn gelieerde en dochterondernemingen een niet-exclusief, royaltyvrij en overdraagbaar recht om dergelijke Gebruikersinhoud te gebruiken, tonen, demonstreren, reproduceren, sublicentiëren, verspreiden, publiceren, veranderen, wijzigen, vertalen en er afgeleide werken van te maken op de manier waarop en voor de doeleinden waarvoor de Diensten dergelijke Gebruikersinhoud van tijd tot tijd gebruiken en (b) verklaar en garandeer je dat (i) je alle rechten op de Gebruikersinhoud die je plaatst of anderszins verspreidt bezit of beheert of anderszins wettelijk gerechtigd bent om die Gebruikersinhoud op of via de Diensten te plaatsen en te verspreiden en (ii) het gebruik, het plaatsen of een andere overdracht van dergelijke Gebruikersinhoud deze Voorwaarden niet schenden, geen inbreuk maken op de rechten van personen of entiteiten en geen schade aan personen of entiteiten veroorzaken.

Indien je informatie, ideeën, uitvindingen, concepten, technieken of knowhow (hierna ‘Gebruikersinzendingen’ genoemd) voor welk doel dan ook naar Zervant stuurt of op een openbaar gedeelte van de Diensten plaatst, waaronder het ontwikkelen, maken en/of promoten van producten of diensten met dergelijke informatie, erken je dat Zervant Gebruikersinzendingen kan gebruiken zonder jou daarvoor te erkennen of compenseren. Daarnaast doe je hierbij afstand van aanspraak op eigendom of compensatie of andere rechten die je zou kunnen hebben met betrekking tot Gebruikersinzendingen. We lezen Gebruikersinzendingen actief door om nieuwe ideeën te vinden. Als je belang hebt bij je Gebruikersinzendingen en je dit belang wilt beschermen, moet je deze niet op de Diensten plaatsen of naar ons versturen.

7. Onze beperkte licentieverlening voor Inhoud aan jou

Zervant verleent je een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare licentie om toegang te krijgen tot de Diensten en om de delen van de Inhoud die via de Diensten tot je beschikking worden gesteld te bekijken, te kopiëren en te printen. Een dergelijke licentie is onderworpen aan deze Voorwaarden en hangt in het bijzonder af van de volgende voorwaarden: (i) je mag dergelijke delen van de Inhoud alleen voor eigen gebruik bekijken, kopiëren en printen, (ii) je mag de Diensten of de Inhoud niet aanpassen, reproduceren, verspreiden, tentoonstellen of er anderszins afgeleide werken van maken (met uitzondering van paginacaching), tenzij deze Voorwaarden dat nadrukkelijk toestaan, (iii) je mag de in de Inhoud geplaatste auteursrechten, handelsmerken of andere propriëtaire informatie niet verwijderen of aanpassen, (iv) je mag niet gebruikmaken van robots, datamining of vergelijkbare methoden om gegevens te verzamelen of te onttrekken en (v) je mag de Diensten of de Inhoud alleen gebruiken voor hun beoogde doeleinden.

8. Creditcardgegevens

Zervant slaat geen creditcardgegevens op, tenzij de Abonnee in Zervant onder het tabblad voor periodieke facturen creditcardgegevens invult bij de functie voor automatische incasso.

Hoewel Zervant ernaar streeft om alle creditcardgegevens en andere vertrouwelijke informatie veilig te houden, kan het niet aansprakelijk worden gehouden voor de betrouwbaarheid van hostingdiensten, internettussenpersonen, je internetprovider en andere dienstverleners. Wanneer je Zervant gebruikt, ga je ermee akkoord dat Zervant niet aansprakelijk is voor de veiligheid van je creditcardgegevens (met uitzondering van gevallen van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Zervant).

9. Sites van derden en advertenties

De Diensten kunnen links naar websites en inhoud van derden (hierna respectievelijk ‘Sites van derden’ en ‘Inhoud van derden’ genoemd) bevatten voor wie geïnteresseerd is in die informatie. Links naar Sites van derden en Inhoud van derden of de diensten die daar worden aangeboden gebruik je op eigen risico. Wanneer je onze website verlaat zijn onze voorwaarden en beleidsregels niet meer van toepassing. Op Sites van derden moet je de toepasselijke voorwaarden en beleidsregels doorlezen, waaronder die op het gebied van privacy en gegevensverzamelingspraktijken. Ook moet je voor zover je dat nodig of gepast vindt onderzoek doen voordat je een transactie met een derde aangaat.

Het kan voorkomen dat Zervant reclame of acties van derden binnen de Diensten laat zien. Je transacties of correspondentie met of deelname aan acties van adverteerders die niet tot Zervant behoren en aan die transacties gelieerde voorwaarden, bepalingen, garanties of verklaringen gelden alleen tussen jou en een dergelijke derde. Zervant is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van dergelijke transacties of de aanwezigheid van externe adverteerders binnen de Diensten.

10. Garantiedisclaimer

De Diensten en de Inhoud worden ‘als zodanig’ aan je verstrekt, zonder enige garanties van Zervant, uitdrukkelijk noch impliciet. Zervant wijst nadrukkelijk alle andere garanties af, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk. We garanderen niet dat de Diensten (i) compatibel zijn met alle of enige hard- en software, (ii) te allen tijde of op een bepaald moment ononderbroken en zonder fouten beschikbaar en beveiligd zijn of (iii) voldoen aan jouw vereisten of een bepaald prestatie- of functionaliteitsniveau. We behouden ons het recht voor om de Diensten te allen tijde in te trekken of te wijzigen.

Hoewel Zervant zich inspant om ervoor te zorgen dat je toegang tot en gebruik van de Diensten veilig is, garandeert of verklaart Zervant niet dat de Diensten of Inhoud vrij van virussen of andere schadelijke onderdelen zijn.

11. Beperking van de aansprakelijkheid / schadevergoedingen

We zijn tegenover jou alleen aansprakelijk voor directe schade die je hebt geleden als gevolg van een schending van deze Voorwaarden van onze kant. Onze aansprakelijkheid tegenover jou omvat in geen geval door jou geleden indirecte schade of verlies of bedrijfsschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot verloren gegevens, gederfde winst of bedrijfsonderbrekingen. Onze aansprakelijkheid tegenover jou voor een schending van deze Voorwaarden, nalatigheid of ander verzuim zal in ieder geval niet hoger zijn dan de vergoedingen die je gedurende de desbetreffende factureringsperiode aan ons betaald hebt. Deze periode mag niet langer zijn dan twaalf maanden.

Abonnees kunnen met de Diensten bepaalde berekeningen produceren, bijvoorbeeld voor belastingformulieren, aangiften of voor meldings- of boekhoudkundige doeleinden. Het resultaat van dergelijke berekeningen hangt af van de informatie die de Abonnee heeft ingevoerd en op de functies en formules die in de desbetreffende Diensten zijn gebruikt bij het maken van de berekeningen. Abonnees zijn bij het maken van dergelijke berekeningen volledig verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige gegevens. Zervant accepteert geen aansprakelijkheid voor de volledigheid of juistheid van berekeningen, belastingformulieren of aangiften die met de Diensten gereproduceerd zijn, ongeacht of eventuele onjuistheid toe te rekenen is aan de gegevens die een Abonnee heeft ingevoerd of aan de functies of formules die bij de berekeningen zijn gebruikt. Het is aan de Abonnee om te controleren of alle berekeningen correct zijn.

Door gebruik te maken van de Diensten, stem je ermee in om Zervant en andere bedrijven en ondernemingen binnen de Zervant-groep te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen redelijke kosten, schade, aanspraken, aansprakelijkheid en uitgaven als gevolg van een schending van deze Voorwaarden en/of andere op de Diensten toepasselijke voorwaarden door jou.

12. Communicatie

Je kunt van ons kennisgevingen per e-mail of via de Diensten ontvangen, waaronder op onze website.

13. Wijzigingen Voorwaarden

Zervant behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen door de Voorwaarden op zijn website bij te werken of door je per e-mail of op een andere manier hiervan op de hoogte te stellen. We raden je aan om deze Voorwaarden regelmatig te controleren op kennisgevingen over wijzigingen. In het geval dat we wijzigingen in de Voorwaarden aanbrengen die je negatief zouden kunnen beïnvloeden, geven we je daar binnen een redelijke termijn voordat de veranderingen ingaan kennis van. Verder gebruik van de Diensten wordt gezien als aanvaarding van eventuele gewijzigde of bijgewerkte Voorwaarden.

14. Toepasselijk recht en rechtsmacht

Deze Voorwaarden en jouw gebruik van de Diensten worden beheerst door het Fins recht, ongeacht de bepalingen met betrekking tot conflicterende rechten. De rechtbank te Helsinki is exclusief bevoegd om alle geschillen, aanspraken of andere zaken voortvloeiende uit of verband houdende met deze Voorwaarden of jouw Gebruik van de Diensten te beslechten.

Indien je ervoor kiest om de Diensten buiten Finland te gebruiken, ben jij verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetgeving in een dergelijke jurisdictie en stem je ermee in om Zervant te vrijwaren tegen jouw niet-naleving van dergelijke wetgeving.

15. Inactieve accounts / beëindiging van de overeenkomst

Indien je account minstens twaalf maanden inactief is geweest, kan het voorkomen dat we deze deactiveren. Gedeactiveerde accounts worden niet verwijderd, maar opgeslagen zodat deze later hersteld kunnen worden. Indien we ervoor kiezen om je account te deactiveren, sturen we je een e-mail om je daarover te informeren. Indien je account na deactivering twaalf maanden inactief blijft, kunnen we je account zonder verdere kennisgeving verwijderen.

Je kunt je gebruik van de Diensten en je relatie met Zervant op elk moment beëindigen. Indien je je gebruik van de Diensten beëindigt, moet je de toepasselijke kosten voor het saldo van de desbetreffende factureringsperiode betalen. Zervant doet geen terugbetalingen wanneer je je gebruik van de Diensten beëindigt, zelfs niet wanneer je je gebruik van de Diensten in een al betaalde factureringsperiode met onmiddellijke ingang beëindigt.

Onverminderd enige bepaling in deze Voorwaarden behoudt Zervant zich het recht voor om, zonder kennisgeving en geheel naar eigen goeddunken, zonder aankondiging of aansprakelijkheid tegenover jou, (a) je recht om gebruik te maken van de Diensten of een deel daarvan te beëindigen, (b) je toekomstige toegang tot of gebruik van alle of een deel van de Diensten of de Inhoud te blokkeren of verhinderen, (c) delen van de Diensten of de Inhoud aan te passen, op te schorten of te verwijderen en (d) beperkingen te stellen aan de Diensten of de Inhoud.

Indien deze Voorwaarden om welke reden dan ook beëindigd worden of vervallen, blijven Artikels 5, 8, 10, 11, 14, 15 en 16 en garanties of verklaringen die je in deze Voorwaarden geeft voor onbepaalde tijd van kracht.

16. Overige bepalingen

Indien een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook onafdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling scheidbaar van deze Voorwaarden geacht en blijft de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onaangetast. Zervant mag zonder jouw toestemming zijn rechten uit hoofde hiervan volledig of gedeeltelijk aan een andere partij toewijzen. Je mag jouw rechten of verplichten uit hoofde hiervan niet overdragen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Zervant. Pogingen tot een dergelijke overdracht zijn nietig en onafdwingbaar. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen jou en Zervant met betrekking tot je gebruik van de Diensten en vervangen alle eerdere of gelijktijdige elektronische, mondelinge of schriftelijke communicatie tussen jou en Zervant met betrekking tot je gebruik van de Diensten.

17. Vragen en opmerkingen

Heb je vragen over deze Voorwaarden of je gebruik van de Diensten? Neem dan contact met ons op via:

Zervant Oy,
Miestentie 7,
02150 Espoo,
Finland
Tel. +358 (0) 923 165 575
E-mail: help@zervant.com