Användarvillkor

1. Användning av våra tjänster

Din användning av Zervant-produkten, produktens webbsida under adress zervant.com samt alla övriga applikationer, mjukvaror, tjänster, webbsidor och andra därtill relaterade tjänster som vi, Zervant, tillhandahåller (gemensamt ”Tjänsterna”) regleras av de nedan angivna användarvillkoren samt de övriga villkor som vid var tid är tillämpliga på Tjänsterna (gemensamt ”Villkoren”).

”Vi” eller ”Zervant” avser Zervant Oy, Miestentie 7, 02150 Esbo, Finland.

”Abonnent” avser en av Zervants kunder.

”Användare” avser en användare av Tjänsterna, inkluderande men inte begränsat till Abonnenter, Abonnenters kunder, Zervant-forumets medlemmar och personer som publicerar kommentarer på Zervant-bloggen.

Dessa Villkor och de dokument till vilka dessa Villkor innehåller hänvisningar utgör tillsammans det juridiskt bindande avtalet oss emellan avseende Tjänsterna och din användning av Tjänsterna. För att kunna använda Tjänsterna måste du först godkänna Villkoren. Du kan inte använda Tjänsterna om du inte godkänner Villkoren. Om du inte godkänner Villkoren kommer du inte att få tillgång till Tjänsterna.

Zervant erbjuder Tjänsterna endast till sådana Abonnenter som är näringsidkare. Om du enligt tillämplig konsumentskyddslagstiftning kvalificeras som konsument kan du inte bli en Abonnent. Genom att använda Tjänsterna försäkrar och garanterar Abonnenterna att de inte är konsumenter. Trots att vissa av Tjänsterna är tillgängliga även för andra Användare än Abonnenter, är sådana Användare inte Zervants kunder och Zervant har följaktligen inga skyldigheter i förhållande till sådana Användare.

2. Tillämpningsområde

1. Allmänna villkor för användning
2. Databehandlingstillägg (Ladda ner PDF)
3. Sekretesspolicy
4. Datasäkerhet
5. Användarvillkor för värvningsprogram

Punkterna 1–4 tillsammans konstituerar de allmänna villkoren för användningen av Zervant.

3. Registreringsuppgifter och kontoskydd

Genom att registrera dig till Tjänsterna förbinder du dig att (a) lämna korrekt, aktuell och fullständig information (”Registreringsuppgifter”); (b) skydda ditt lösenord; (c) upprätthålla och uppdatera Registeringsuppgifterna och att annan information som du lämnar till Zervant, samt att hålla den korrekt, aktuell och fullständig; och att (d) bära all risk för eventuell olovlig tillgång till Registreringsuppgifterna och sådan annan information som du tillhandahåller Zervant. Du är ansvarig för all aktivitet på ditt Zervant-konto samt för alla kostnader ditt Zervant-konto åsamkar.

4. Priser och avgifter

Priser och andra avgifter för användning av Tjänsterna finns tillgängliga på Tjänsternas webbsida. Dessa kan komma att ändras. Om vi ändrar dem kommer vi att meddela dig om detta minst 30 dagar i förväg. Om priserna och avgifterna ändras kommer din eventuella fortsatta användning av Tjänsterna efter att förändringarna trätt i kraft att innebära att du accepterat de nya priserna och avgifterna. Inga ändringar av priser och andra avgifter kommer att tillämpas på den faktureringsperiod under vilken förändringen trädde i kraft.

Tjänsterna kan inte överlåtas eller återlämnas. Du kan inte få någon återbetalning för Tjänster som du betalt fastän du skulle säga upp din användning av Tjänsterna med omedelbar effekt under en faktureringsperiod.

5. Äganderätt, användarinnehåll, upphovsrätt och varumärken

All information och alla uppgifter, logon, märken, designer, ritningar, bilder och ljud- och andra filer samt deras urval och det sätt på vilket de ordnats i Tjänsterna utgör ”Innehåll”. Innehåll som har tillhandahållits av Användare, oberoende av om dessa är Abonnenter eller andra Användare, utgör ”Användarinnehåll”.

Med undantag för Användarinnehållet, är Tjänsterna, allt Innehåll och all mjukvara som finns tillgänglig via Tjänsterna eller som används för att skapa och upprätthålla Tjänsterna Zervants eller dess licensgivares egendom och dessa åtnjuter skydd enligt finsk och internationell upphovsrättslagstiftning, och alla rättigheter till Tjänsterna och sådant Innehåll och sådan mjukvara är förbehållna. Alla varumärken, såväl registrerade som oregistrerade, alla produktnamn, firmanamn samt alla logon som förekommer i Tjänsterna tillhör sina respektive ägare.

Du ansvarar för ditt Användarinnehåll. Vi har inget ansvar för ditt Användarinnehåll eller någon ersättningsskyldighet för den skada eller förlust som detta kan komma att orsaka andra personer.

Tjänsterna kan komma att omfatta diskussionsforum, anslagstavlor, utvärderingstjänster eller anda forum på vilka du eller tredje parter kan publicera Användarinnehåll. Användarinnehåll som publiceras på sådana Tjänster som är öppna för allmänheten betraktas som icke-konfidentiellt. Du förbinder dig uttryckligen att inte via Tjänsterna publicera, ladda upp, överföra, distribuera, lagra, skapa eller på något annat sätt offentliggöra något olagligt eller anstötligt material, någon kampanj eller reklam, privat information som tillhör en tredje part, virus eller annat skadligt material eller något annat material som skulle kunna anses vara olämpligt.

Fastän vi inte har någon skyldighet att göra så, får vi fritt i enlighet med vårt eget omdöme och utan förvarning avlägsna, sålla eller redigera sådant Användarinnehåll som finns publicerat eller lagrat i Tjänsterna, och vi kan göra detta vid vilken som helst tidpunkt och av vilken som helst orsak. Du är ensam ansvarig för att upprätthålla kopior och för ersättandet av sådant Användarinnehåll som du publicerar eller lagrar i Tjänsterna.

6. Zervants begränsade licens till Användarinnehållet

Genom att publicera eller distribuera Användarinnehåll till eller via Tjänsterna (a) beviljar du Zervant, dess koncern och dotterbolag en icke exklusiv, royaltyfri och överlåtbar rätt att använda, visa, framföra, återge, vidarelicensiera, distribuera, publicera, ändra, tillämpa, översätta och skapa härledda verk av Användarinnehållet på det sätt och för de ändamål för vilka Tjänsterna från tid till annan använder sådant Användarinnehåll; (b) försäkrar och garanterar du att (i) du äger och förfogar över alla rättigheter till det Användarinnehåll du publicerar eller på något annat sätt distribuerar, eller att du på någon annan grund har laglig rätt att till eller via Tjänsterna publicera och distribuera sådant Användarinnehåll; samt att (ii) användningen och publiceringen eller annan överföring av sådant Användarinnehåll inte strider mot dessa Villkor och inte kommer att kränka några rättigheter som tillhör en annan person eller orsaka en sådan annan person skada.

För det fall att du sänder till Zervant eller i de allmänt tillgängliga Tjänsterna publicerar information, idéer, uppfinningar, begrepp, metoder eller know-how (”Användarbidrag”) för vilket som helst ändamål, inklusive utveckling, tillverkning och/eller marknadsföring av produkter eller tjänster som innehåller sådan information, är du medveten om att Zervant kan använda sig av Användarinnehållet utan erkännande eller ersättning till dig, och du avstår från alla anspråk gällande äganderätt, rätt till kompensation eller andra rättigheter som du kan tänkas ha i förhållande till Användarbidraget. Vi söker aktivt efter nya idéer bland Användarbidragen. För det fall att du önskar bevara en rättighet som du kan tänkas ha i dina Användarbidrag bör du avstå ifrån att publicera dessa i Tjänsterna eller att sända dem till oss.

7. Din begränsade licens till Innehållet

Zervant beviljar dig en begränsad, återkallbar, icke-exklusiv och icke-vidarelicensieringsbar licens som ger dig tillträde till Tjänsterna och som tillåter dig att se, kopiera och skriva ut delar av det Innehåll som är tillgängligt för dig via Tjänsterna. Denna licens regleras av dessa Villkor, utöver vilket särskilt gäller att (i) du endast får se, kopiera och skriva ut tillgängliga delar av Innehållet för ditt eget bruk; (ii) du får inte ändra eller på något annat sätt skapa härledda verk av Tjänsterna eller Innehållet eller reproducera, distribuera eller visa Tjänsterna eller något Innehåll (med undantag för cache-lagring av webbsidor) utöver vad som uttryckligen tillåts i dessa Villkor; (iii) du får inte avlägsna eller ändra något meddelande om upphovsrätt, varumärke eller andra äganderättigheter som har tillfogats Innehållet; (iv) du får inte använda dig av informationsutvinning, robotar eller andra liknande metoder för insamling eller utvinning av uppgifter; och (v) du får inte använda Tjänsterna eller Innehållet för andra ändamål än dem för vilka de är avsedda.

8. Kreditkortsinformation

Zervant lagrar inte kreditkortsinformation om inte Abonnenten för in kreditkortsuppgifter i den automatiska faktureringsfunktionen som ingår i Zervants modul för återkommande profiler.

Trots att Zervant eftersträvar att säkerställa att all kreditkorts- och annan konfidentiell information förblir skyddad kan vi inte åta oss något ansvar för tillförlitligheten hos webbhotell, Internet-mellanhänder, din Internet-tjänsteleverantör och andra tjänsteleverantörer. När du använder Zervant godkänner du att Zervant inte ansvarar för att din kreditkortsinformation är säker (med undantag för fall av grov vårdslöshet eller uppsåt från Zervants sida).

9. Sajter som tillhör tredje part samt reklamer

Tjänsterna kan komma att innehålla hyperlänkar till webbsidor som tillhör en tredje part (“Tredjepartssidor”) och innehåll från tredje parter (“Tredjepartsinnehåll”) som en tjänst för dem som är intresserade av sådan information. Du använder länkar till Tredjepartssidor, liksom allt Tredjepartsinnehåll, och tjänster som tillhandahålls där på din egen risk. När du lämnar vår webbsida är våra villkor och policies inte längre tillämpliga. Du bör bekanta dig med varje Tredjepartssidas tillämpliga villkor och policies, inklusive förfaranden gällande integritet och insamling av uppgifter, och du borde göra alla sådana utredningar som du anser vara nödvändiga eller ändamålsenliga innan du ingår någon transaktion med någon tredje part.

Zervant kan komma att inkludera tredje parters reklamer och kampanjer i Tjänsterna. Dina affärer eller korrespondens med, eller ditt deltagande i kampanjer som organiseras av, andra marknadsförare än Zervant, liksom alla villkor, garantier och försäkringar i anknytning med sådan aktivitet gäller endast mellan dig och sådan tredje part. Zervant ansvarar inte för och kan inte hållas ersättningsskyldig för någon förlust eller skada som uppkommit till följd av sådan aktivitet eller till följd av tredje parts närvaro som marknadsförare i Tjänsterna.

10. Ingen garanti

Tjänsterna och Innehållet tillhandahålls dig ”i befintligt skick” utan garanti från Zervant av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda. Zervant frånsäger sig särskilt alla såväl uttryckliga som underförstådda övriga garantier, inkluderande men inte begränsat till underförstådda garantier gällande säljbarhet, lämplighet för något visst ändamål, äganderätt och frånvaro av intrång i tredje parts rättigheter. Vi garanterar inte att Tjänsterna (i) kommer att vara kompatibla med all eller någon av den hård- och mjukvara du kan komma att använda; (ii) kommer att vara tillgängliga hela tiden eller vid någon viss tidpunkt, fungera utan avbrott eller är säkra eller fria från fel; eller (iii) kommer att vara lämpliga för dina behov eller uppfylla någon särskild prestations- eller funktionalitetsnivå. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ta tillbaka eller ändra på Tjänsterna.

Fastän Zervant försöker göra din tillgång till och användning av Tjänsterna säker, garanterar eller försäkrar Zervant emellertid inte att Tjänsterna eller något Innehåll är fria från virus eller andra skadliga element.

11. Ansvarsbegränsning: skadestånd

Vi är endast ansvariga gentemot dig för direkta skador som du orsakas som ett resultat av att vi bryter mot dessa Villkor. Vi ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller förluster eller andra affärsförluster som du kan komma att ådra dig, inklusive men inte begränsat till skador för förlust av information, utebliven vinst eller avbrott i affärsverksamhet. Under inga omständigheter överstiger vårt ansvar gentemot dig för brott mot dessa Villkor, försummelse eller annan underlåtenhet det sammanlagda beloppet av de avgifter du har betalat till oss under den relevanta faktureringsperioden (som inte kan överstiga tolv månader).

Abonnenter kan framställa vissa uträkningar (t.ex. skatteblanketter, -deklarationer och meddelanden samt bokföring) genom användning av Tjänsterna. Resultatet av sådana uträkningar är beroende av den information Abonnenten matar in samt av de funktioner och de formula som används för att utföra räkningarna i Tjänsterna i fråga. Abonnenterna är själva ansvariga för att korrekt och fullständig information tillhandahålls för utförandet av sådana uträkningar. Zervant tar inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten av sådana uträkningar, skatteblanketter eller -deklarationer som har producerats genom Tjänsterna oberoende av om eventuella felaktigheter kan tillskrivas den av Abonnenten inmatade informationen eller de funktioner eller formulan som har använts i uträkningen. Det är Abonnentens ansvar att försäkra sig om att alla uträkningar är korrekta.

Genom att använda Tjänsterna förbinder du dig att ersätta och hålla Zervant skadeslöst, inklusive andra bolag och företag inom Zervant-koncernen, för alla skäliga kostnader, skador, krav, förpliktelser och utgifter som uppkommit till följd av att du brutit mot dessa Villkor och/eller några andra villkor som är tillämpliga på Tjänsterna.

12. Kommunikation

Vi kan sända dig meddelanden antingen via e-post eller genom Tjänsterna, inklusive genom att publicera meddelanden på webbsidan.

13. Ändring av Villkoren

Zervant förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra Villkoren genom att uppdatera Villkoren på sin webbsida, eller genom att meddela dig om ändringarna per e-post eller på något annat sätt. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar dessa Villkor för meddelanden om ändringar. Om vi gör ändringar i dessa Villkor vilka kan vara till din nackdel, kommer vi att meddela dig i förväg inom skälig tid innan de träder i kraft. Din fortsatta användning av Tjänsterna kommer att ses som accept av de ändrade eller uppdaterade Villkoren.

14. Tillämplig lag och jurisdiktion

På dessa Villkor och din användning av Tjänsterna tillämpas finsk lag med undantag för stadgandena om lagval. Helsingfors tingsrätt skall ha exklusiv behörighet i alla tvister, anspråk och andra ärenden som uppstår i anslutning till eller med anledning av dessa Villkor eller din användning av Tjänsterna.

För det fall att du väljer att använda Tjänsterna från en plats utanför Finland ansvarar du för att alla lagar i en sådan annan jurisdiktion följs och du förbinder dig att ersätta Zervant för din underlåtenhet att följa någon sådan lag.

15. Inaktiva konton; uppsägning av Avtalet

Om ditt konto är inaktivt i minst tolv månader kan vi stänga av ditt konto. Avstängda konton raderas inte – de lagras och kan återställas. Vi kommer att meddela dig per e-post om vi väljer att stänga av ditt konto. För det fall att ditt konto efter att det har stängts av förblir inaktivt i [12] månader kan vi avsluta det utan vidare meddelande.

Du kan när som helst avsluta din användning av Tjänsterna och ditt kundförhållande till Zervant. För det fall att du avslutar din användning av Tjänsterna måste du betala de avgifter som hänför sig till den då pågående faktureringsperioden. Zervant kommer inte att erbjuda någon återbetalning för avslutad användning av Tjänsterna fastän du skulle avsluta din användning av Tjänsterna med omedelbar effekt under en redan betald faktureringsperiod.

Oberoende av bestämmelserna i dessa Villkor förbehåller sig Zervant rätten att, fritt och med omedelbar verkan samt utan meddelande eller ersättningsskyldighet gentemot dig, (a) avsluta din rätt att använda Tjänsterna eller någon del därav; (b) spärra eller förhindra din fortsatta tillgång till och användning av Tjänsterna eller Innehållet i sin helhet eller en del därav; (c) ändra, avbryta, dra in eller lägga ned vilken som helst del av Tjänsterna eller Innehållet; och (d) införa begränsningar gällande Tjänsterna eller Innehållet.

För det fall att dessa Villkor, oberoende av orsak, upphör att gälla fortsätter Styckena 5, 8, 10, 11, 14, 15 och 16, samt alla försäkringar och garantier du ger i dessa Villkor, att gälla fullt ut oavsett upphörandet.

16. Diverse

För det fall att någon bestämmelse i dessa Villkor anses vara lagstridig, ogiltig eller av någon orsak overkställbar, skall den bestämmelsen utgå från dessa Villkor och skall inte påverka giltigheten och verkställbarheten hos de kvarstående bestämmelserna. Zervant kan överlåta någon eller alla sina rättigheter enligt dessa Villkor till någon annan part utan ditt samtycke. Du får inte överlåta någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor utan Zervants på förhand medgivna skriftliga samtycke, och alla sådana försökta överlåtelser skall vara ogiltiga och overkställbara. Dessa Villkor utgör det hela avtalet mellan dig och Zervant gällande din användning av Tjänsterna och ersätter alla tidigare eller samtidiga utväxlingar gällande din användning av Tjänsterna mellan dig och Zervant, vare sig elektroniska, muntliga eller skriftliga.

17. Frågor och kommentarer

Om du har några frågor gällande dessa Villkor eller din användning av Tjänsterna kan du kontakta oss enligt följande:

Zervant Oy

Miestentie 7
02150 Esbo
Finland
Tel: +358 (0)9 2316 5575
Epost: help[at]zervant.com