eget kapital

Eget kapital – vad är det?

Oavsett företagsform, vare sig det är ett enskilt företag eller aktiebolag, så är det egna kapitalet det som avgör om verksamheten går bra eller inte. Kortfattat är det egna kapitalet det belopp som är företagets eget. Men vad exakt ingår där och finns det skillnader i hur en enskild firma och ett aktiebolag förvaltar det? I den här guiden får du en överblick över vad eget kapital innebär i ett företag. 

Vad utgör eget kapital?

Eget kapital är det belopp som ägare själva sätter in i företaget, som startkapital när företaget grundas och kapitaltillskott under verksamhetsåret. Därför kallas det ibland även ägarkapital. I en årsredovisning är det egna kapitalet balansräkningen, det vill säga skillnaden mellan tillgångar och skulder. Det återfinns på kreditsidan och redovisas som negativt, vilket tolkas som en skuld till företagets ägare. Tre delar omfattas av det egna kapitalet: 

1. Startkapital

Det kapital som krävs för att starta en verksamhet. I ett aktiebolag kallas det även aktiekapital. Startkapitalet varierar beroende på bolagsform. När det gäller enskilda bolag är det verksamhetens karaktär som bestämmer startkapitalets storlek, till exempel för att kunna köpa in varor eller maskiner, betala för lokal eller betala ut löner. Reglerna kring startkapitalet är dock mest utmärkande för aktiebolag, som enligt lag kräver en startkapitalinsats på 25 000 kronor.   

2. Kapitaltillskott

Ibland kan ägare eller externa parter under driften av företaget behöva skjuta till kapital. Inom aktiebolag behövs ett kapitaltillskott om bolaget har förbrukat sitt aktiekapital eller att bolaget inte kan reglera sina skulder. Kapitaltillskott från externa parter kan ske i form av finansieringslösningar som avbetalning till leverantörer, fakturakrediter eller andra former av lån som ökar bolagets skulder. För enskilda bolag kan ägare själva skjuta till kapital i form av lån, som antingen redovisas som en skuld i bolaget eller direkt mot bolagets egna kapital. 

3. Företagets vinster

Det kapital som återstår i företaget efter aktieutdelning eller egna uttag.

Så kan företag påverka det egna kapitalet

I ett välmående företag återinvesterar ägare vinster så att det egna kapitalet förstärks. Då ökar verksamhetens självfinansiering och skulderna minskar. Gör man istället uttag och återinvesterar inte i företaget kan skulderna överstiga tillgångarna så att man får ett negativt eget kapital, vilket betyder att man kan gå med förlust. På det sättet kan det egna kapitalet vara avgörande för hur företaget klarar sig om sämre tider skulle inträffa. Hur man återinvesterar och tar ut vinster kan skilja sig beroende på om man driver ett enskild firma eller ett aktiebolag:  

Eget kapital i enskild firma

I en enskild firma (och handelsbolag) har ägaren alltid fritt eget kapital, det vill säga man kan förfoga fritt över det egna kapitalet. Näringsidkaren eller delägarna kan öka det egna kapitalet genom att löpande bokföra egna insättningar. De kan också bokföra egna uttag vilket minskar det egna kapitalet. I slutet av året bokförs årets resultat i eget kapital. Om resultatet är positivt ökar värdet på eget kapital, respektive minskar om resultatet är negativt. 

Eget kapital i aktiebolag

Ett aktiebolag måste enligt årsredovisningslagen dela upp sitt kapital i två olika delar, bundet kapital och fritt eget kapital. Bundet kapital, som till största delen utgörs av aktiekapital, reservfond och uppskrivningsfond, måste användas inom företaget och får med andra ord inte användas för vinstutdelning. Den övriga delen som är fritt eget kapital omfattar balanserad vinst och årets vinst. Den här delen kan ägare fritt förfoga över, exempelvis till vinstutdelning. 

Då man som ägare lånar in till eget aktiebolag används normalt skuldebrev som underlag.

Förbrukat eget kapital

För ett nystartat bolag är det vanligt att ha en del kostnader innan man börjar få intäkter. Då kan man hamna i ett läge där man får ett förbrukat eget kapital. Att undvika det är särskilt viktigt för ett aktiebolag eftersom det innebär att du får ett resultat som är lägre än hälften av ditt aktiekapital. Om det händer måste styrelsen upprätta en kontrollbalansräkning, som innebär att man redovisar bolagets tillgångar och skulder mot varandra – ungefär som vid ett bokslut. Skillnaden är att man i kontrollbalansräkningen gör en ungefärlig värdering. Visar den att det egna kapitalet överstiger halva det registrerade aktiekapitalet kan man fortsätta verksamheten som vanligt. Men om mer än halva aktiekapitalet är förbrukat måste styrelsen under en extra bolagsstämma besluta om att ge tillskott eller lån för att återställa det förbrukade aktiekapitalet, eller om bolaget ska likvideras. 

Det bästa sättet att undvika att få ett förbrukat eget kapital är att bokföra löpande för att ha koll på resultat. Genom att tillföra kapital genom aktieägartillskott eller nyemission gör att man skapar högre aktiekapital och därmed har större marginal för minusresultat. 

Gör eget kapital till nyckeltal

För att få en djupare förståelse för hur det går för företaget krävs det mer än att titta på resultatet av det egna kapitalet. Många företag sätter upp tydliga mål för att kunna utveckla sin verksamhet på både kort och lång sikt. Då är nyckeltal ett bra analysredskap. I nyckeltalen kan man få ut intressant information från siffrorna som finns i resultat- och balansräkningen. Det finns många olika nyckeltal och vilka som passar beror på verksamhetstyp och vad man vill mäta. Här är några nyckeltal som kan vara intressanta att ta reda på: 

Avkastning på eget kapital:

Visar hur lönsamheten ser ut på det egna satsade kapitalet. 

Beräkning: Nettoresultat / Eget kapital – Obeskattade reserver * 78 procent)

Soliditet:

Visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med företagets egna kapital och hur man långsiktigt klarar att motstå förluster.

Beräkning: Eget kapital + obeskattade reserver * 78 procent / Totala tillgångar

Nettoomsättning per anställd:

Ett populärt nyckeltal som visar hur effektivt företaget är.

Beräkning: Nettoomsättning / Antal anställda i medeltal

Vinstmarginal:

Visar hur överskottet är i procent räknat av företagets omsättning. 

Beräkning: Resultat exklusive räntekostnader / Nettoomsättning