Enkelt faktureringsprogram

Perfekt för småföretag

Skapa gratis konto faktureringsprogram

Aktiebrev mall

Ladda ner gratis

Ladda ner Aktiebrev mall

Aktiebrev mall

Ett aktiebrev är ett bevis på att en person har andelsrätt i ett aktiebolag. I aktiebrevet står det bland annat hur många aktier i bolaget en person eller ett företag äger, samt av vilket slag aktierna är. Brevet skrivs ut av bolaget till aktieägarna på begäran. 

För att hjälpa dig som driver företag har vi tagit fram en mall som du kan använda. Ladda hem en gratis mall för aktiebrev här.

Vad är ett aktiebrev?

Ett aktiebrev är en värdehandling som bevisar att någon har andelsrätt i ett aktiebolag. I brevet framgår det vem som äger en eller flera aktier i bolaget. Den som är aktieägare kan begära att få ett aktiebrev. Det kan till exempel bli aktuellt för en aktieägare om denne vill pantsätta sina aktier som säkerhet inför ett lån, eller om man önskar att ge bort rätten till aktieutdelning till någon annan. 

Aktiebrev – Gratis mall

Aktiebrev mall

Ladda ner: Word

Vad innehåller ett aktiebrev?

Aktiebolagslagen (2005:551) reglerar vad som ska finnas med i brevet. I kapitel 6 2 § står det följande:

”Ett aktiebrev ska ange
   1. bolagets företagsnamn, organisationsnummer och bolagskategori,
   2. aktieägarens namn och personnummer, organisationsnummer eller annat identifieringsnummer,
   3. nummer på de aktier som avses med brevet,
   4. aktiernas slag, om det enligt bolagsordningen kan finnas aktier av olika slag,
   5. förbehåll enligt 4 kap. 6, 8, 18 eller 27 § eller 20 kap. 31 §, om aktierna omfattas av ett sådant förbehåll, och
   6. vilken dag aktiebrevet lämnades ut.

I det fall som avses i 5 kap. 6 § tredje stycket ska aktiebrevet i stället för fondandelsägarna ange fondens förvaltare liksom fondens beteckning.

En uppgift som avses i första stycket 5 kan anges i förkortad form. Förkortningsformer fastställs av regeringen.
Lag (2018:1682).”

Brevet ska undertecknas av styrelsen, alternativt kan styrelsen utse ett värdepappersinstitut att göra det. Det får endast lämnas ut till själva aktieägaren – inte till någon annan. För att utlämnandet ska ske ställer lagen några fler krav. Bland annat ska följande vara uppfyllt:

  • Aktieägaren är införd i aktieboken som ägare till de aktier som avses med brevet
  • Aktierna har betalats
  • Bolaget har registrerats, om aktierna har tecknats vid bolagets bildande

Läs mer i aktiebolagslagen.

Vad händer om ett aktiebrev blir borttappat?

När aktiebrevet är utskrivet är det bra att upplysa aktieägaren om att det bör tas gott vara på. Om brevet skulle tappas bort finns det dock en chans att göra någonting åt det, men det tar tid och kostar pengar. Det kan i många fall åtgärdas genom att aktieägaren kontaktar Bolagsverket och ansöker om att aktiebrevet dödas. Om ansökan godkänns kan aktieägaren be om att få ett nytt aktiebrev från aktiebolaget.

Det är viktigt att hålla reda på breven, eftersom de är viktiga värdehandlingar i flera olika sammanhang. De kan exempelvis behövas inför en börsnotering, eller om ett företag ska säljas och köparen önskar att se aktiebreven först.

För att hålla koll på alla olika aktieägare och hur många aktier som finns, kan du som företagsägare använda vår mall för aktiebok. Kom ihåg att aktieboken måste vara uppdaterad med aktier och aktieägare, enligt aktiebolagslagen.

Läs vår guide för att starta aktiebolag