Helppokäyttöinen laskutusohjelma

Luo ja lähetä ammattimaisia laskuja 60 sekunnissa

Luo ilmainen tili Helppo ja ilmainen laskutusohjelma

Ilmainen kassabudjettipohja

Saatavana Excel-tiedostona

Lataa Kassabudjettipohja

Kassabudjetti – ota talteen ilmainen Excel-pohja

Yritykselle pystytään laatimaan budjetteja moneen tarkoitukseen, ja näillä kaikilla on oma, tärkeä roolinsa yrityksessä. Yksi budjetti kertoo yrityksen tuloksenteosta, toinen myyntitavoitteista ja kolmas yrityksen rahan riittävyydestä.

Perehdymme seuraavassa artikkelissa yhteen yrityksen pääbudjeteista: kassabudjettiin ja sen laatimiseen tarjoamallamme ilmaisella pohjalla.

Ilmainen kassabudjettipohja

Kassabudjettipohja

Kokeile helppokäyttöistä laskutusohjelmaamme

Luo ilmainen tili

Lataa: Excel

Mikä on kassabudjetti?

Kassabudjetti laaditaan tulosbudjetin perusteella ja sen tehtävä on kertoa, kuinka paljon yrityksen kassassa on rahaa. Kassabudjetin avulla pystytään varmistamaan rahojen riittävyys oikealla hetkellä, sekä ajoittamaan erilaiset yrityksen hankinnat taloudellisesti järkeviin ajankohtiin. Yrityksen kassalla tarkoitetaan esimerkiksi yritystiliä, josta raha on saatavissa nopeasti. Kassabudjettia kutsutaan myös nimillä maksuvalmius- ja rahoitusbudjetti.

Muiden budjettien tapaan kassabudjetti perustuu yrityksen historiatietoihin sekä tulevaisuuden ennustamiseen, jolloin uuden yrityksen kassabudjetin tekeminen on hieman haastavampaa – mutta helpottuu luonnollisesti vuosien kuluessa, kun edellisvuosien lukuja voidaan hyödyntää kassabudjetin laatimisessa.

Miksi kassabudjetin laatiminen kannattaa?

Kassabudjetin laatiminen vähentää epävarmuutta yrityksen tulevaisuuden rahavirtojen riittävyydestä, auttaa investointien oikea-aikaisessa hankinnassa sekä yrityksen kasvun ja toiminnan suunnittelussa pidemmällä tähtäimellä – kassabudjetin avulla voidaan arvioida yrityksen kassan tilanne jopa vuoden päähän.

Kassabudjettia ei ole pakko tehdä, ja budjetti on tarkoitettu lähinnä yrityksen omaan käyttöön. Kassabudjetin tekeminen yritykselle on kuitenkin aina järkevä päätös, sillä sen tekeminen saattaa säästää yrityksen vaikeilta tilanteilta esimerkiksi maksujen myöhästymisten suhteen. Lisäksi se helpottaa rahoituksen järjestelyissä ja ennakoimisessa.

Mitä eroa on kassabudjetilla ja kassavirtalaskelmalla?

Kassavirtalaskelma on yksi yrityksen taloushallinnan peruslaskelmista, joka kertoo yrityksen todellisen maksuvalmiuden. Kassavirtalaskelmaan merkitään vain reaaliaikaiset luvut sen mukaan, mitä kassasta maksetaan ja kuinka paljon kassaan tulee rahaa lisää. Eli toisin kuin kassabudjetti, joka on tulevaisuuden maksuvalmiuden ennustamista, on kassavirtalaskelma realistinen kuvaus siitä, kuinka raha liikkuu yrityksen kassasta.

Kassavirtalaskelmasta on erityisesti hyötyä silloin kun halutaan selvittää, kuinka paljon tuotteita ja/tai palveluita on myytävä, jotta saadaan katettua kaikki kassasta lähtevät maksut.

Miten kassabudjetti laaditaan? – Ohjeet

Kassabudjetin tulot ja menot merkitään aina sille kuukaudelle, kun raha liikkuu: menot merkitään sille kuulle, kun lasku maksetaan ja tulot sille kuulle, kun raha tulee yrityksen kassaan. Kassabudjetti jaetaan kuukausiin, ja ihan ensimmäiseksi kassabudjettiin merkitään alkukassa

Alkukassalla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka yrityksen tileillä ja kassassa on sillä hetkellä. 

Seuraavaksi kassabudjettiin merkitään yrityksen tulot eli saatavat varat. Tulot merkitään sille kuukaudelle, jolloin ne tulevat yrityksen kassaan. Yrityksen suurimpina tuloina on yleensä myyntisaatavat ja yrityksen nostamat lainat.

Menoihin merkitään kaikki yrityksen kassasta lähtevät varat. Näitä ovat esimerkiksi lainan lyhennykset ja korot, vuokrat, vakuutukset, arvonlisäverot sekä kaikki muut mahdolliset menot ja hankinnat, joita yrityksellä on. Menot on hyvä arvioida aina mahdollisimman realistisesti – mieluummin hieman ylöspäin pyöristäen kuin alaspäin.

Kun kaikki yrityksen tulot ja menot on kirjattu kassabudjettiin, pystytään laskemaan seuraavan kuukauden alkukassa. Helmikuun alkukassa on siis tammikuun alkukassa + tulot – menot.

Kassabudjettipohjassa näkyvät rivit ovat esimerkkejä yrityksen tuloista ja menoista. Yritystoiminnasta riippuen rivejä voi olla erilaisia ja pohjaa kannattaakin muokata oman yrityksen tarpeiden mukaan. Lopuksi budjetoituja lukuja tulee verrata toteutuneisiin (esimerkiksi kassavirtalaskelmaan), josta nähdään, onko menty yli budjetin ja missä on puolestaan säästetty – näitä tietoja voidaan hyödyntää taas seuraavana budjettikautena.