likviditet

Vad är likviditet och hur räknar man ut den?

Likviditet är ett enkelt mått för att snabbt skapa sig en bra bild av om ett företag på kort sikt har lätt eller svårt att betala sina skulder. Likviditeten är en nyckel både för att hålla koll på det egna företagets status, och när man väljer vem man ska göra affärer med.

Likviditet är ett smått genialt mått på företags kortsiktiga betalningsförmåga, och med den även ofta långsiktiga överlevnadsgrad. Ekvationen är enkel: företag med god likviditet gör man affärer med. Företag som inte har det, bör man undvika. Genom att fördjupa sig i vad likviditet är, går det ofta förbättra sin likviditet. Mer om det senare.

Kassalikviditet och balanslikviditet

Likviditet beräknas genom att de tillgångar ett företag direkt kan omvandla till likvida medel – företagets omsättningstillgångar – ställs i relation till företagets kortfristiga skulder. Det vill säga skulder som ska betalas inom ett år.

Det talas vanligtvis om två typer av likviditet: kassalikviditet och balanslikviditet. När folk slänger sig med begreppet utan att närmare precisera vilken de menar, är det ofta kassalikviditet. I kassalikviditeten räknas inte varulager och pågående arbeten in som tillgångar.

Så här räknar du ut din kassalikviditet

Kassalikviditet = (Omsättningstillgångar – varulager och pågående arbeten) / Kortfristiga skulder

Vad är god kassalikviditet?

Mellan tummen och pekfingret bör din kassalikviditet vara större än 1.  En likviditet på 1 eller mer innebär att de likvida medlen täcker, eller är större än, de kortfristiga skulderna. Ibland talar man om likviditet i procent: 1 i likviditet är 100 procents likviditet.

Hur står det till med balanslikviditeten?

I balanslikviditet räknas även företagets varulager in. Balanslikviditet kan därför vara ett bättre mått för företag med stor lagerverksamhet, till exempel detaljhandeln. Men, måttet förutsätter att varulagret kan säljas. Här är tumregeln därför att balanslikviditeten bör vara större än 2, alltså minst 200 procent.

Så här räknar du ut om du har god balanslikviditet

Balanslikviditet = Omsättningstillgångar/ Kortfristiga skulder

Värt att veta om omsättningstillgångar

Ett företags tillgångar delas allmänt upp i två typer: anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Omsättningstillgångar är tillgångar som antingen redan står på ett bankkonto i form av likvida medel, eller som löpande förbrukas, säljs eller omvandlas till likvida medel. Till exempel lagerförda artiklar, fordringar på kunder, förutbetalda kostnader och placeringar med kort löptid.

Hur lång är en kortsiktig skuld?

Kortfristiga skulder är skulder som ska betalas inom ett år. Till exempel leverantörsskulder, skatteskulder, moms och interimsskulder.

Därför ska du tänka två gånger innan du maximera din likviditet

Man skulle kunna tänka sig att lönsamma företag borde ”lagra” likvida medel, ha mer pengar på banken, för att ständigt kunna visa upp en extremt god likviditet. Men i praktiken är likviditet en balansgång.

Likvida medel är en buffert för att effektivt kunna bedriva verksamhet och inte tvingas till snabba nedskärningar vid oförutsedda utgifter eller inkomstbortfall. Men likvida medel – exempelvis pengar på banken eller stora lager – ger låg eller ingen avkastning. Och det försämrar företagets möjligheter på sikt.

Sex smarta tips som ökar din likviditet utan att rubba balansen

Det finns sätt att utan större omställningar och utan att behöva rubba balansen mellan lönsamhet på lång och kort sikt öka sin likviditet. I artikeln ”Mer cash i företaget – sex smarta tips” har vi samlat råd från en rad experter om hur du får ditt företag att fungera effektivt samtidigt som du ökar dina likvida medel.

Vinn över långa betaltider

Långa betaltider drar ner likviditeten för många små och medelstora företag. Hur det påverkar, och vad du kan göra för att minska konsekvenserna, är något vi tidigare skrivit om här.

Fundera över fakturafinansiering

Du kan även förbättra din likviditet genom olika former av fakturafinansiering, så att du får betalt direkt, istället för att invänta förfallodatum. Här berättar vi mer om hur om olika former av fakturafinansiering.

Om du är intresserad av att sälja dina fakturor kan du läsa om hur du kan sälja dina fakturor i Zervant.

Och som vanligt hittar du allt om aktuella händelser och våra tjänster på vår webbplats.