Avskrivningar för enskild firma

I den här artikeln går vi igenom avskrivningar för enskild firma, vilka tillgångar som får avskrivas, de olika metoderna för avskrivning och vad du som egenföretagare bör tänka på när du vill göra en avskrivning.

När man driver en enskild firma kan det hända att man behöver införskaffa maskiner och andra inventarier för sin firma för att kunna sälja sina tjänster och produkter och att kunna driva sin verksamhet. Men till motsats till inventarier som omsätts direkt i verksamheten så är kostnaderna av sådana anläggningstillgångar ofta inte direkt avdragsgilla, utan måste istället avskrivas.  

Vad är en avskrivning?

En avskrivning är en bokföringsmässig åtgärd som i praktiken innebär att man redogör för värdeminskningen av en anläggningstillgång, till exempel på en kopieringsmaskin. En kopieringsmaskin som man köper idag är inte lika mycket värd om fem år, utan värdet minskar under tiden som den förbrukas. Att avskriva kopieringsmaskinen är alltså ett sätt att fördela kostnaderna av kopieringsmaskinen under de åren som maskinen kommer att användas. 

Avskrivningar minskar resultatet i resultaträkningen och då blir också den beskattningsbara vinsten för räkenskapsåret mindre. Man kan också tänka sig att kostnaden för ”investeringen” fördelas på de åren som den bidrar till intäkter. Avskrivningarna görs för varje år i praktiken så länge som maskinen har kvar av sin ekonomiska livslängd, så istället för att avdra hela utgiften ”direkt” fördelas den alltså på flera år.

Vilka maskiner och inventarier får man skriva av?

Alla inventarier eller anläggningstillgångar med begränsad livslängd och substantiellt värde ska avskrivas. Med begränsad livslängd menas över 3 år, och med substantiellt värde menas ett anskaffningsvärde som överstiger ett halvt prisbasbelopp. För räkenskapsår som påbörjas under 2020 innebär detta minsta anskaffningsvärde på 23 649 kr (föregående år 23 249 kr), exklusive moms.

Maskiner och inventarier som inte omsätts i verksamheten men som används för att driva affärsverksamhet räknas till företagets anläggningstillgångar (ÅRL 4 kap 1§). Skatteverkets exempel på inventarier: ”t.ex. maskiner som tillverkar olika produkter, verktyg, möbler, bilar, instrument, datorer eller en affärsinredning.”

Förbrukningsinventarier är direkt avdragsgilla

Direktavdrag får användas vid mindre anskaffningar eller s.k. förbrukningsinventarier. För inventarier som är av mindre värde eller kan antas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år, får hela utgiften dras av omedelbart (18 kap. 4 § IL). Detta gäller dock inte immateriella rättigheter m.m. Om inventarier avyttras, förloras, utrangeras eller tas ut ur näringsverksamheten samma beskattningsår som de anskaffas, ska hela utgiften dras av omedelbart. (Källa: Skatteverket.se)

Redovisningsmässig avskrivning

Redovisningsmässiga avskrivningar bokförs månadsvis i den löpande bokföringen. Den månatliga värdeminskningen som bokförs beror på tillgångens ekonomiska livslängd. 

Exempel:

  • Du köper en tjänstebil för 200 000 kr som du beräknar använda i 10 år.
  • Det ger en årlig avskrivning på 10% per år, vilket ger 10/12= 0,83% i månaden.
  • Månadens avskrivning blir 0,0083 X 200 000 = 1 660 kr.

Så fungerar alltså värdeminskningen enligt redovisningsmässig avskrivning. Du kan använda denna värdeminskning som grund för avdraget i årsbokslutets resultat. Alternativt kan du göra en skattemässiga avskrivning, vilket ofta kan leda till ett större avdrag. 

Skattemässig avskrivning

Vid beräkningen av den skattemässiga avskrivningen så finns det två huvudsakliga avskrivningsmetoder, nämligen räkenskapsenlig avskrivning och restvärdesavskrivning. Här kommer en kort beskrivning på bägge.

1. Räkenskapsenlig avskrivning

Metoden används oftast för avskrivningar av maskiner och inventarier. För att kunna använda denna metod måste man avsluta sitt räkenskapsår med ett årsbokslut (enskilda firmor kan avsluta räkenskapsåret med ett förenklat årsbokslut). 

Vid räkenskapsenlig avskrivning får man välja avskrivningsprocenten till  30% (huvudregeln) eller 20% (kompletteringsregeln). Enligt skatteverket: ”Vid räkenskapsenlig avskrivning ska avdraget vid beskattningen motsvara den avskrivning som har gjorts i räkenskaperna.” Detta betyder att avskrivningsbeloppet i bokföringen ska motsvara den i deklarationen angivna summan.

2. Restvärdesavskrivning

Denna metod används oftast i bokföring för enskild firma. Avskrivningen får ske med högst 25% och denna summa får man sedan dra av i skattedeklarationen vid årets slut. Restvärdesavskrivning liknar huvudregeln vid räkenskapsenlig avskrivning.

När dessa metoder används medför det att maskinerna och inventarierna aldrig blir fullständigt avskrivna. Utöver dessa avskrivningsmetoder finns det även andra förenklade metoder som linjär eller degressiv avskrivning. Men eftersom dessa inte är så viktiga för enskilda firmor så beskrivs metoderna inte i detta blogginlägg.

Överavskrivning och underavskrivning

Det kan hända att den skattemässiga avskrivningen blir högre eller lägre än den redovisningsmässiga avskrivningen, vilket leder till en överavskrivning eller underavskrivning. Dessa utgör bokslutsdispositioner, och balanserar ut skillnaden mellan de olika avskrivningsmetoderna i din bokföring.  

Avskrivning på engelska

Depreciation

Få hjälp av en redovisningskonsult

Känner du att det här med avskrivningar och övrig bokföring är onödigt komplicerat, tråkigt eller helt enkelt tidsödande så går det bra att istället ta hjälp av en redovisningskonsult. Välj gärna en konsult som är specialiserad på småföretagare. En del av dem har en fast prissättning som gör att du endast betalar för de tjänster du vill ha, vilket kan vara idealiskt.

Ta gärna in offerter från några olika konsulter för att jämföra priserna, de kan nämligen skilja rejält mellan olika aktörer. Vi rekommenderar att använda Ageras smidiga sökportal för att få skräddarsydda offerter från olika redovisningskonsulter – utan kostnad.

Hoppas att detta inlägg hjälper dig med att bokföra avskrivningar för enskild firma. Ifall du inte använder Zervant så kan du läsa mera om hur du enkelt kan skapa och skicka fakturor online.