Yrityksen veroilmoitus

Yrityksen veroilmoitus – vinkit pienyrittäjälle

Mitä tietoja yrityksen veroilmoitukseen tarvitaan ja kuinka sen jättämisestä voi tehdä helppoa? Poimi tästä talteen parhaat vinkkimme toiminimen ja osakeyhtiön veroilmoituksen jättämiseen!

Monen yrittäjän kalenterista löytyy merkintä, jonka näkeminen saa sydämen lyöntitiheyden kasvamaan ja kylmän hien nousemaan otsalle: veroilmoituksen jättämisen viimeinen päivämäärä.

Veroilmoituksen jättäminen on yksi yrittäjän tärkeimpiä hallinnollisia tehtäviä. Sitä ei kuitenkaan kannata pelätä. Huolellinen valmistautuminen, digitaalisten työkalujen käyttäminen ja tietojen etsiminen etukäteen tekevät veroilmoituksen täyttämisestä nopeaa.

Tässä artikkelissa kerromme, mitä eroa on toiminimiyrityksen ja osakeyhtiön verotuksella ja millaisia tietoja yrityksen veroilmoitukseen tarvitaan. Annamme myös parhaat vinkit siihen, kuinka teet veroilmoituksen jättämisestä kivuttomampaa.

Mitä eroa on toiminimen ja osakeyhtiön verotuksella?

Yrityksiä verotetaan eri tavalla niiden yhtiömuodosta riippuen. Myös siinä, miten veroilmoitus jätetään ja mitä tietoja siihen tarvitaan, riippuu yhtiömuodosta ja toiminnan luonteesta.

Toiminimiyrittäjän eli yksityisen elinkeinonharjoittajan tulot verotetaan samaan tapaan kuin palkkatyötä tekevän henkilön tulot. Yrittäjä ei maksa itselleen palkkaa, vaan verotettava tulo määräytyy yrityksen tuloksen perusteella.

Toiminimiyrittäjän verotettavat tulot jaetaan ansio- ja pääomatuloihin. On hyvä muistaa, että jos teet toiminimesi ohella myös palkkatöitä, verotus tehdään kaikkien ansio- ja pääomatulojen mukaan, ei pelkän yritystoiminnan perusteella. Toiminimiyrittäjänä saat esitäytetyn veroilmoituksen, jota voit täydentää tarvittavilla tiedoilla.

Osakeyhtiössä yrittäjä taas voi nostaa itselleen palkkaa, joka on ansiotuloa. Nostettu palkka vähennetään yrityksen tuloksesta, ja jäljelle jäävä määrä verotetaan yhteisöveron mukaan. Tämän jälkeen lasketaan yritystulon pääoma eli osinko-osuus, jonka yrittäjä voi nostaa itselleen. Myös tästä osingosta maksetaan veroa. Osakeyhtiön veroilmoitukseen vaaditaan enemmän tietoa kuin elinkeinonharjoittajan veroilmoitukseen, eikä tietoja ole esitäytetty.

Lue lisää toiminimiyrityksen ja osakeyhtiön verotuksen eroista.

Toiminimiyrittäjän veroilmoitus

Toiminimi veroilmoitus

Jos sinulla on toiminimi eli olet yksityinen elinkeinonharjoittaja, veroilmoituksesi on yksinkertaisempi kuin osakeyhtiöllä. Esitäytetyn veroilmoituksen viimeinen jättämispäivä on keväällä, yleensä huhtikuussa. Samalla, kun jätät toiminimiyrityksesi veroilmoituksen, täytät myös oman henkilökohtaisen esitäytetyn veroilmoituksesi.

Helpointa lomakkeen täyttäminen on suoraan OmaVerossa. Voit myös tulostaa ja täyttää lomakkeen, ja lähettää sen postissa tai ladata valmiin tiedoston ilmoitin.fi- tai Tyvi-palveluiden kautta. Veroilmoituksen myöhästymisestä peritään maksua. Jos ilmoituksen jättäminen viivästyy esimerkiksi sairauden takia, voit toimittaa lykkäyshakemuksen Verohallinnolle ennen päivämäärän umpeutumista.

On hyvä muistaa, että toiminimiyrityksen veroilmoitus on tehtävä aina, vaikkei verotettavaa tuloa olisi lainkaan. Myös elinkeinonharjoittajan puolison on annettava oma veroilmoituksensa samaan aikaan riippumatta siitä, osallistuuko hän yritystoimintaan vai ei.

Mitä eroa on liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoituksella?

Jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimiyrittäjä, saatat veroilmoitusta täyttäessäsi törmätä termeihin liikkeenharjoittaja ja ammatinharjoittaja. Jos sinulla on kiinteä toimipaikka, esimerkiksi kampaamo, olet liikkeenharjoittaja. Jos taas teet työtä eri paikoissa tai ilman vakituista toimipaikkaa, olet ammatinharjoittaja.

Sillä, oletko liikkeen- vai ammatinharjoittaja, ei ole enää isoa käytännön eroa veroilmoitusta tehdessä. Ennen vuotta 2016 vain ammatinharjoittajilla oli oikeus tehdä yhdenkertaista kirjanpitoa, mutta nykyään myös liikkeenharjoittaja voi tehdä niin.

Yhdenkertaista kirjanpitoa tekevien liikkeenharjoittajien on veroilmoitusta varten muutettava kirjanpitonsa suoritusperusteiseksi. Eli toisin sanoen laskut kirjataan kirjanpitoon silloin, kun ne on luotu tai lähetetty, eikä silloin kun maksut saapuvat tilille.

Mitä toiminimiyrittäjän veroilmoitukseen tulee?

Toiminimiyrittäjän veroilmoituksen tekeminen eli lomakkeen 5 täyttäminen on hieman helpompaa ja yksinkertaisempaa kuin osakeyhtiössä. Veroilmoitus on esitäytetty, eli järjestelmä on hakenut tietoja automaattisesti, ja tehtäväksesi jää niiden tarkastaminen ja lisätietojen antaminen.

Toiminimiyrittäjän esitäytettyyn veroilmoitukseen tulee:

 • Taustatiedot: Merkitse tähän kohtaan yrityksen tiedot, yritystulon jako yrittäjäpuolisoiden kesken, onko yritykselle tehty kahdenkertainen kirjanpito, laskelma korkokuluista, joita ei voi vähentää elinkeinotoiminnan kuluina, sekä rahan nostot. 
 • Tuotot: Tähän kohtaan merkitään kaikki liiketoiminnan tuotot, avustukset ja tuet. Muista ilmoittaa tulot ilman arvonlisäveroa.
 • Kulut: Jos sinulla on yritystoimintaan liittyvä vähennettäviä kuluja, ilmoita ne tässä kohdassa. Tällaisia kuluja voivat olla esimerkiksi ajoneuvot, vuokrakulut, edustuskulut tai vaikkapa poistot. Lue lisää toiminimen verovähennyskelpoisista kuluista
 • Varallisuuslaskelma: Jos elinkeinotoimintasi varallisuuteen kuuluu esimerkiksi arvopapereita, rahoitusomaisuutta tai käyttöomaisuutta, kuten rakennuksia, koneita ja kalustoa, niistä ilmoitetaan tässä kohdassa.

Osakeyhtiön veroilmoitus

Osakeyhtiön veroilmoitus on annettava neljän kuukauden kuluessa siitä, kun tilikauden viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt. Veroilmoitus on jätettävä, jos yrityksellä on verovuonna ollut veronalaista tuloa, varoja, velkoja tai muita verotukseen vaikuttavia tietoja. Veroilmoitus on tehtävä myös silloin, kun osakeyhtiöllä ei esimerkiksi aloittamisvuonna ole ollut varsinaista toimintaa, se on asetettu konkurssiin tai verohallinto vaatii muusta syystä veroilmoituksen antamista.

Veroilmoitus tehdään sähköisesti. Helpointa on lisätä tarvittavat tiedot veroilmoitukseen OmaVerossa. Joissakin taloushallinto-ohjelmissa voi muodostaa tiedoston myös automaattisesti veroilmoitusta varten, mutta tätä tiedostoa ei voi liittää OmaVeroon, vaan se lähetetään erillisessä ilmoitin.fi-palvelussa.

Mitä tietoja osakeyhtiön veroilmoitukseen tulee?

Osakeyhtiöt ja osuuskunnat täyttävät veroilmoituksen 6B. Siihen kirjataan kaikki tuloverotusta koskevat tiedot tuloista, menoista, varoista ja veloista.

Nämä tiedot ilmoitukseen tarvitaan:

 • Osakkeenomistajat ja heille annetut lainat: Merkitse tähän kohtaan kaikki yhtiön osakkaat, sekä ihmiset että yritykset.
 • Yhtiön omistamat huoneistot ja kiinteistöt yrittäjäosakkaan käytössä: Jos sinä tai perheenjäsenesi asuu yrityksen omistamassa huoneistossa tai yritys omistaa esimerkiksi mökin, tee tähän kohtaan selvitykset näistä.
 • Yhtiön päätös voitonjaosta: Kerro tässä osiossa siitä, miten yrityksesi jakaa osinkoa. Jos osingonjakoa ei ole vielä tehty, se pitää toimittaa kuukauden sisään veroilmoituksen jättämisestä. Jos osinkoa ei jaeta, sinun ei tarvitse täyttää tätä osiota.
 • Osakepääoman muutokset tilikauden päättymisen jälkeen: Tähän kohtaan merkitään tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneet muutokset esimerkiksi osakkeiden määrässä.
 • Elinkeinotoiminnan tuotot: Merkitse tähän kohtaan kaikki yritystoimintasi tuotot, kuten liikevaihto, avustukset ja korkotulot.
 • Elinkeinotoiminnan kulut: Tähän kohtaan merkitään esimerkiksi palkkakulut, ostot, poistot ja muut yrityksen maksamat kulut. 
 • Verotettava tulo tai vahvistettava tappio: Ilmoita tässä kohdassa verovuoden tulos tai tappio.
 • Varat: Tähän kohtaan merkitään kaikki yhtiön varat, esimerkiksi käyttöomaisuus, aineettomat oikeudet (esimerkiksi patentit ja lisenssimaksut), koneet ja kalusto rahoitusomaisuus ja kiinteistöt.
 • Velat: Merkitse tähän kohtaan kaikki yrityksen velat ja lainat.
 • Oma pääoma: Ilmoita oman pääoman erät kirjanpidon mukaisina.
 • Tilintarkastus: Jos yrityksellä on velvollisuus tehdä tilintarkastus, tilintarkastuskertomus pitää lisätä liitteeksi. Jos tilintarkastus ei ole vielä valmistunut ennen veroilmoituksen viimeistä jättöpäivää, se pitää toimittaa kuukauden kuluessa tilintarkastuksen valmistumisesta.
 • Omistusosuuksien muutokset ja tappiot: Jos yrityksen osakkeista tai osuuksista yli puolet on vaihtanut omistajaa verovuoden aikana tai vaiheittain usean vuoden aikana, täytä myös tämä osa, sillä se vaikuttaa oikeuteen vähentää aikaisempien vuosien tappioita.

Näin teet veroilmoituksen tekemisestä helppoa: 5 vinkkiä

1. Tutustu lomakkeisiin ja tarvittaviin tietoihin etukäteen.

Veroilmoituksen täyttäminen on helppoa, kun tutustut lomakkeisiin ennakolta ja tiedät, mitä kaikkia tietoja sinulta tullaan kysymään. Verottajan sivuilta löydät mallilomakkeet sekä ohjeita niiden täyttämiseen. Jos jokin askarruttaa, kannattaa kysyä vinkkejä myös esimerkiksi verottajan asiakaspalveluchatissa.

2. Etsi kaikki tarvittavat tiedot ja tositteet valmiiksi.

Kun tiedät, mitä tietoja sinulta vaaditaan, etsi kaikki tarvittavat tiedot ja tositteet valmiiksi veroilmoituksen jättämistä varten. Kun luvut ja dokumentit ovat käsillä, onnistuu veroilmoituksen täyttäminen nopeammin.

3. Suunnittele vähennykset.

Yrittäjänä olet oikeutettu monenlaisiin vähennyksiin, jotka liittyvät liiketoimintaasi. Esimerkiksi työssä tarvittavat koneet ja laitteet, työtilat tai edustuskulut ovat asioita, joita myös toiminimiyrittäjä voi vähentää verotuksessa.

Vähennykset kannattaa kartoittaa ja suunnitella hyvissä ajoin etukäteen, sillä niiden avulla voit säästää selvää rahaa. Etsi kuitit ja tositteet valmiiksi, jotta voit helposti täydentää summat veroilmoitukseen.

4. Varaa aikaa veroilmoituksen jättämiselle.

Veroilmoituksen tekemistä ei kannata jättää viimeiseen mahdolliseen päivään. Varaa kalenteristasi aikaa ja varmista, että saat tehdä työn häiriöttä, ilman jatkuvia keskeytyksiä.

Jos et jätä ilmoituksen tekemistä viimeiseen mahdolliseen hetkeen, voit myös käydä myöhemmin muuttamassa tai täydentämässä tietojasi OmaVerossa.

5. Pidä yrityksen talous kunnossa ympäri vuoden.

Veroilmoituksen tekeminen on vaivatonta, kun yrityksen talous on kunnossa, ja kaikki tiedot ovat saatavilla kätevästi. Zervantin ilmainen laskutusohjelma tarjoaa myyntiraportit ja muut laskutukseen liittyvät tiedot veroilmoitusta varten napin painalluksella.