Helppokäyttöinen laskutusohjelma

Luo ja lähetä ammattimaisia laskuja 60 sekunnissa

Luo ilmainen tili Helppo ja ilmainen laskutusohjelma

Ilmainen velkakirjapohja

Saatavana Word-tiedostona

Lataa Ilmainen velkakirja pohja

Velkakirja – mikä se on ja ilmainen pohja

Mikä on velkakirja ja miksi sellainen kannattaa tehdä? Velkakirjan laatiminen kannattaa, sillä se varmistaa reilut pelisäännöt velkojan ja velallisen välille. Tästä artikkelista löydät tärkeimmät perustiedot velkakirjoista, miksi velkakirjan laatiminen kannattaa ja miten velkakirja tehdään. Lataa myös ilmainen velkakirjapohja, jota voit käyttää velkakirjan laatimiseen.

Mikä on velkakirja?

Velkakirja on kirjallinen sopimus, jonka avulla määritellään velan ottaja (velallinen), velan antaja (velkoja) ja kuinka paljon velkaa myönnetään. Allekirjoittamalla velkakirjan velallinen sitoutuu maksamaan lainan takaisin sovittujen takaisinmaksuehtojen mukaisesti.

Miksi velkakirjan laatiminen kannattaa?

Velkakirjan laatiminen ei ole pakollista, mutta sen laatimisesta on paljon hyötyä. Velkasuhteen pelisääntöjen sopiminen etukäteen suojaa osapuolia riidoilta ja epäselvyyksiltä, sillä velkakirja velvoittaa molempia osapuolia noudattamaan sen ehtoja. Velkakirja suojaa velkojaa ja varmistaa lainan takaisinmaksun – velkakirja on riittävä peruste vaatia velalliselta maksua jopa oikeusteitse. 

Velkakirjoja säätelee velkakirjalaki. Velkakirjaan on minimissään kirjattava velan määrä, kuka on velvollinen maksamaan velan, kenelle velka maksetaan sekä velallisen allekirjoitus. Sen lisäksi velkakirjaan voidaan kirjata kaikki velkasuhteen ehdot, kuten esimerkiksi takaisinmaksun aikataulu sekä mahdolliset korot ja viivästyskorot.

Tavallinen velkakirja vai juokseva velkakirja?

Mitä eroa on tavallisella ja juoksevalla velkakirjalla? Tavallisella velkakirjalla velallinen sitoutuu maksamaan ottamansa velan takaisin velkakirjassa nimeltä mainitulle ihmiselle. Tavallisessa velkakirjassa nimetään siis aina velkoja, joka on oikeutettu saamaan maksun velasta. Tavallista velkakirjaa ei voi siirtää eteenpäin toiselle velkojalle ilman velalliselle tehtyä ilmoitusta.

Juokseva velkakirja on nimensä mukaisesti asetettu ”juoksemaan”, eli velkakirja voi siirtyä velkojalta toiselle. Tällöin velallinen on velvoitettu maksamaan velkakirjassa määritelty velka aina sille henkilölle, jonka hallussa velkakirja kulloinkin on. Juoksevan velkakirjan allekirjoittanut henkilö voi myös halutessaan siirtää velkansa toisen henkilön maksettavaksi.

Velan takaisinmaksutavat – annuiteetti, tasalyhennys vai kiinteä tasaerä?

Velan lyhentämiseen on olemassa monia tapoja. Tavallisia lyhennystapoja ovat annuiteetti, tasalyhennys ja kiinteä tasaerä. Joskus voidaan käyttää myös kertalyhennystä. Jos velalle sovitaan koko maksuajan samana pysyvä kiinteä korko, ei korkotason vaihtelua tarvitse huomioida ja velkakirjassa voidaan sopia vain maksuerien suuruudesta.

Annuiteettilaina

Annuiteetti on lyhennystapa, jossa jokainen takaisinmaksuerä on alkutilanteessa yhtä suuri. Maksuerään sisältyy sekä lainanlyhennys että korko. Maksuerän koko muuttuu lainan viitekoron muuttuessa, mutta laina-aika pysyy samana. 

Annuiteetin maksukaava on helpointa laskea taulukkolaskentaohjelmalla, kuten esimerkiksi Microsoft Excelissä.

Annuiteettilainan laskukaava 

Esimerkki: Velallinen ottaa 10 000 euroa lainaa 5 vuoden (60 kk) maksuajalla. Annuiteettilainan nimelliskorko on 5 % eikä lainasta aiheudu muita kuluja.

Excelissä kaavan voi laskea näppäilemällä =MAKSU(5%/12; 60; -10000). Laskukaava tuottaa vastaukseksi yhden maksuerän suuruuden. Lainan kokonaiskustannukset saadaan kertomalla maksuerä maksuerien kokonaismäärällä eli 60:llä.

Tasalyhennys

Tasalyhennys tarkoittaa sitä, että velallinen lyhentää velkaa jatkuvasti yhtä suurella määrällä ja maksaa lainanlyhennyksen lisäksi korkoja. Tällöin velan määrää saadaan pienennettyä nopeasti, mutta korkotason muutokset vaikuttavat lyhennyserien suuruuteen.

Kiinteä tasaerä

Kiinteä tasaerälyhennys tarkoittaa sitä, että kuukausittainen takaisinmaksuerä on aina samansuuruinen ja sisältää sekä lainanlyhennyksen että korot. Jos korot nousevat, korkojen osuus maksuerästä kasvaa, laina-aika pitenee ja lainan takaisinmaksu hidastuu.

Kertalyhennyslaina

Kertalyhennys tunnetaan myös nimellä bullet-laina. Se maksetaan takaisin yhtenä maksueränä laina-ajan lopussa. Laina-ajalta maksetaan vain korkoja.  

Ilmainen velkakirjapohja – ohjeet

Lataa ilmainen velkakirjapohja, jolla voit laatia helposti tavallisen velkakirjan. Tulostettava velkakirjamalli on pätevä asiakirja yritysten tai yksityishenkilöiden välisiin velkasuhteisiin. Velkakirjapohja sisältää velallisen ja velkojan tiedot, velan määrän, laina-ajan, koron, takaisinmaksuaikataulun, maksuehdot, viivästyskoron sekä velkasuhteen mahdolliset muut ehdot. 

Voit lisätä tai poistaa tietoja tarpeen mukaan tekstinkäsittelyohjelmalla. Täytä velkojan tiedot lomakkeen vasemmanpuoleiseen ja velallisen tiedot oikeanpuoleiseen sarakkeeseen.

Kohtaan 1 merkitään velan määrä, velallisen tilinumero sekä velan antamisen päivämäärä. Kohtaan 2 määritellään laina-aika kuukausina tai vuosina sekä laina-ajan tarkat päivämäärät.

Kohtaan 3 määritellään velan maksutapa sekä korkoprosentti. Pohjassa on oletuksena merkitty maksutavaksi annuiteetti. Kohtaan 4 merkitään velan takaisinmaksun alkamisaika, lyhennyksen euromäärä sekä kuukausittainen maksupäivä.

Kohtaan 5 määritellään maksuehdot sekä tilinumero, johon velan lyhennykset maksetaan. Kohtaan 7 merkitään mahdollinen viivästyskorko, joka peritään maksun myöhästymisestä.

Kohtaan 8 merkitään velanmaksun irtisanomisen tai eräännyttämisen ehdot, mikäli takaisinmaksu on myöhässä. 

Velkakirjan allekirjoittavat sekä velallinen että velkoja, ja kaksi todistajaa. Voit täyttää henkilöiden nimenselvennykset allekirjoitusrivien alle. Anna velkakirjasta oma kappale sekä velalliselle että velkojalle.