Helppokäyttöinen laskutusohjelma

Luo ja lähetä ammattimaisia laskuja 60 sekunnissa

Luo ilmainen tili Helppo ja ilmainen laskutusohjelma

Ilmainen osakekirjapohja

Saatavana Word-tiedostona

Lataa Osakekirjapohja

Osakekirja – hyödynnä valmis pohja

Nykypäivän digitaalisessa ajassa suurin osa kaikesta dokumentoinnista ja tiedonsiirrosta on jo siirtynyt virtuaaliseksi. Sopimukset voidaan luoda virtuaalisesti ja siirtää allekirjoitettavaksi asianomaisille hetkessä. Internetin kautta tapahtuvasta ostotapahtumasta lähetetään asiakkaalle sähköinen vahvistus ja kuitti, jotka toimivat pätevänä todisteena omistuksen muutoksesta ja ostotapahtumasta.

Varsinkin ennen digitaalista aikaa omistusten ilmaisemiseen osakemaailmassa hyödynnettiin paperisia osakekirjoja, jotka toimivat todistavana dokumenttina henkilön osakeomistuksesta esimerkiksi yrityksessä tai asunto-osakeyhtiössä.

Ilmainen osakekirjapohja

Osakekirjapohja

Kokeile helppokäyttöistä laskutusohjelmaamme

Luo ilmainen tili

Lataa: Word

Mikä on osakekirja?

Osake on omistusosuus osakeyhtiöstä, joka antaa omistajalleen oikeuden yhtiössä. Osakkeen omistamisesta saatavat oikeudet voivat olla varallisuusoikeuksia, eli esimerkiksi oikeus osingon saamiseen tai hallinnoimisoikeuksia kuten puhe- ja äänioikeus yhtiökokouksessa. Osakekirja on arvopaperi, joka toimii todistuksena tietyn yhtiön osakkeen tai osakkeiden omistuksesta. Sen pitää olla nimetty ja se saadaan antaa vain osakasluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle.

Osakekirjan käyttäminen

Osakekirjojen käyttäminen ei enää nykypäivänä ole pakollista ja osakkeet ovat lainsäädännöllisesti päteviä, vaikka osakekirjoja ei yhtiössä jaettaisikaan. Yhtiön täytyy kuitenkin laatia ja luovuttaa osakekirja osakkeenomistajan sitä pyytäessä. Osakekirjan voi luovuttaa osakeluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle vasta, kun osakkeista tehty maksu on täysin suoritettu. Tämän jälkeen osakkeenomistaja pystyy hyödyntämään osakkuuteensa perustuvia oikeuksia.

Toinen vaihtoehto kirjallisille osakekirjoille ja osakeluettelon ylläpitämiselle on arvo-osuusjärjestelmä, johon osakeyhtiön osakkeet voidaan kirjata. Arvo-osuuksien omistajat ja omistuksissa tapahtuvat muutokset merkitään arvo-osuusjärjestelmään, joka korvaa osakkeenomistajille jaettavat osakekirjat. Suomalaiset pörssiyhtiöt eli julkiset osakeyhtiöt, joiden osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena, kuuluvat arvopaperikeskuksen arvo-osuusjärjestelmään, eivätkä käytä osakekirjoja ja osakasluetteloita tästä syystä ollenkaan.

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhtiön osakkeet ovat siis automaattisesti osa arvo-osuusjärjestelmää. Yksityisten osakeyhtiöiden tilanteessa valinta osakkeiden kirjaamistavasta tehdään yhtiökokouksessa määräenemmistöpäätöksellä ja yksityinen osakeyhtiö voi hyvin jatkaa toimintaansa arvo-osuusjärjestelmän ulkopuolella. Yksityiset osakeyhtiöt voivat kuitenkin halutessaan liittää osakkeensa osaksi arvo-osuusjärjestelmää osakekirjojen ja osakeluettelon sijaan.

Vuoteen 2019 asti Suomessa toimivissa asunto-osakeyhtiöissä osakkeenomistajille oli annettava valtiovarainministeriön hyväksymässä painolaitoksessa painatettu asunto-osakekirja. Vuoden 2019 jälkeen perustetuilla uusilla asunto-osakeyhtiöillä velvoitetta luovuttaa osakkeenomistajille asunto-osakekirja ei enää ole, vaan omistus merkitään huoneistotietojärjestelmän rekistereihin.

Osakekirjapohja – Mitä tietoja osakekirjaan kuuluu?

Osakekirjan sisältö on tarkasti määritelty ja sen tulee täyttää tietyt vaatimukset ollakseen pätevä. Osakekirjasta tulee löytyä ainakin seuraavat asiat: 

  • yhtiön kaupparekisteriin merkitty toiminimi ja y-tunnus
  • osakekirjan järjestysnumero 
  • osakkeiden numerot 
  • osakkeiden laji (jos osakeyhtiössä käytetään erilaisia osakkeita)  
  • omistettujen osakkeiden lukumäärä 
  • osakkeen/ osakkeiden arvo 
  • allekirjoitukset

Osakekirja voi vastata aina yhtä tai useampaa osaketta. Jos yhtiöjärjestys sisältää suostumus- tai lunastuslausekkeita, tulee ne ilmaista myös osakekirjassa. Osakekirja on aina päivättävä ja hallituksen on allekirjoitettava se.

Osakekirjan väliaikaistodistus 

Ennen osakekirjan luovuttamista osakkeenomistajalle voidaan luovuttaa väliaikaistodistus. Väliaikaistodistukset sisältävät ehdon, jossa osakekirja luovutetaan osakkeenomistajalle väliaikaistodistuksen palauttamisen jälkeen. Tähän asti osakkeenomistajalle annettu väliaikaistodistus toimii osakekirjan puolesta. Tärkeintä väliaikaistodistuksessa on, että osakekirja voidaan todentaa aidoksi ja että se sisältää kaikki sellaiset tiedot, joilla voi olla vaikutusta osakkeen vaihdanta-arvoon, eli  arvoon, joka osakekirjalla olisi haltijalleen mikäli tämä päättäisi luovuttaa sen eteenpäin.

Osakekirjan uusiminen

Osakekirjan hävitessä tai vahingoittuessa vanha osakekirja on kuoletettava ennen kuin yhtiö voi antaa osakkeenomistajalle uuden, korvaavan osakekirjan. Osakekirjan kuolettaminen ja uusiminen tapahtuu käräjäoikeuden toimesta lakien mukaisesti, jolloin osakekirjasta tulee tehoton ja kaikki siihen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet poistetaan käytöstä. Osakekirjan kuolettamisesta ja osakekirjan uusimisesta tulee mainita osakekirjassa.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen tulee myös vaihtaa osakekirjat uusiin, mikäli osakeryhmissä tapahtuu muutoksia huoneiston jakamisen, laajentamisen tai kahden huoneiston yhdistämisen vuoksi. Myös yhtiöjärjestyksessä tapahtuvista muutoksista johtuvat osakkeenomistajien oikeuksien muutokset merkitään osakekirjaan hallituksen tai asunto-osakeyhtiöissä isännöitsijän toimesta. Ennen kuin uudet osakekirjat voidaan luovuttaa asunnonomistajille, tulee vanhat osakekirjat kuolettaa pois käytöstä.