Zervant - vastuullinen liiketoiminta

Kohti vastuullisempaa liiketoimintaa – vinkit pienyrityksille

Kaksi kolmesta suomalaisyrityksestä kokee, että vastuullisuudella on liiketoiminnalle suuri merkitys. Tätä kaikkea vastuullisuus on ja näin pienikin yritys voi panostaa vastuulliseen liiketoimintaan.

Vastuullisuus on yksi tämän hetken tärkeimmistä megatrendeistä. Kaksi kolmesta suomalaisyrityksestä kokee, että kestävällä kehityksellä, vastuullisuudella, ilmastonmuutoksella ja kiertotaloudella on suuri tai kasvava merkitys niiden liiketoiminnan kannalta, kertoo EK:n tutkimus.

Myös kuluttajat ovat entistä tietoisempia vastuullisuudesta. Erään tutkimuksen mukaan jo vuonna 2017, ennen ilmastokeskustelun leimahtamista, 68 % piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä, että heidän ostamansa tuote tai palvelu on vastuullisesti tuotettu. Lisäksi kolme neljästä suomalaisesta kertoi olevansa valmis maksamaan lisää vastuullisesta tuotteesta tai palvelusta.

Tässä artikkelissa paneudumme vastuullisuuteen ja sen eri osa-alueisiin erityisesti pienyritysten ja yksinyrittäjien kannalta. Annamme myös vinkit siihen, kuinka asetat tavoitteita omalle vastuullisuustoiminnallesi ja viestit tekemistäsi toimista eteenpäin.

Mitä vastuullisuus on?

Vastuullisuus on kattotermi, jonka alta löytyy monenlaisia osa-alueita. Toisinaan vastuullisuuden yhteydessä käytetään termiä ESG, joka kattaa niin ympäristön (environment), sosiaalisen vastuun (social) kuin hyvän hallinnon (governance) aihepiirit.

Vastuullisuus voi tarkoittaa monenlaisia asioita. Jos mietit, mitä kaikkea vastuullisuus voi tarkoittaa sinun yrityksellesi, hyvä lähtökohta on tutustua Yhdistyneiden Kansakuntien seitsemääntoista kestävän kehityksen tavoitteeseen.

Vuonna 2016 voimaan tulleet kestävän kehityksen tavoitteet kattavat monta aihepiiriä aina puhtaasta energiasta kestävään teollisuuteen ja koulutuksen edistämisestä eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämiseen. Yritykset voivat sitoutua noudattamaan näitä tavoitteita, ja monet suuryritykset seuraavatkin näiden tavoitteiden toteutumista omissa vastuullisuusraporteissaan.

Yritysten vastuu ympäristöstä

Vastuullinen liiketoiminta - Yritysten vastuu ympäristöstä

Ympäristövastuu on yksi tärkeimmistä ja näkyvimmistä yritysten vastuullisuusteemoista. Huoli maapallon rajallisista resursseista ja yritystoiminnan vaikutuksesta luonnon hyvinvointiin heijastuu myös ihmisten kulutustottumuksiin enenevissä määrin.

Omassa yrityksessäsi ympäristövastuu voi tarkoittaa esimerkiksi ympäristöystävällisten raaka-aineiden käyttämistä tuotannossa tai tuotantoprosessien turvallisuuden varmistamista. Jos pyörität verkkokauppaa, voit tarjota kuluttajille vähäpäästöisemmän kuljetustavan tai kierrätettäviä pakkausmateriaaleja. Yrityksen käyttämä sähkö voidaan tuottaa aurinkopaneeleilla tai valita muu uusiutuva energianlähde sähkölle.

Moni yritys laskee ja raportoi tuotteidensa ja toimintansa hiilijalanjäljen ja pyrkii aktiivisesti vähentämään päästöjään. Yrityksen hiilijalanjäljen laskemiseen on monia erilaisia tapoja. Alta löydät vinkkejä erilaisiin laskureihin ja ilmastohankkeisiin, joissa yrityksesi voi olla mukana:

Yritysten vastuu sosiaalisesta hyvinvoinnista

Vastuullinen liiketoiminta - Yritysten vastuu sosiaalisesta hyvinvoinnista

Sosiaalinen vastuu on noussut tärkeäksi vastuullisuusteemaksi sekä meillä että maailmalla. Kuluttajat haluavat tietää entistä tarkemmin, millaisissa oloissa ja millaisin työehdoin heidän ostamansa tuotteet valmistetaan. Myös työnhakijat pitävät tärkeänä, että työnantaja on sitoutunut toimimaan sosiaalisesti vastuullisesti.

Pienelle yritykselle sosiaalinen vastuu voi tarkoittaa esimerkiksi alihankintaketjujen työolojen varmistamista ja lapsityövoiman kitkemistä. Jos myymäsi tuotteet valmistetaan ulkomailla, voit selvittää millaisissa oloissa valmistus tapahtuu ja valita kumppaneiksi vastuullisia toimijoita.

Yritysten vastuu hyvästä hallinnosta

Vastuullinen liiketoiminta - Yritysten vastuu hyvästä hallinnosta

Kolmas osa-alue vastuullisuudessa koskee yritysten hyvää hallintoa. Sen alle kuuluvat esimerkiksi lain noudattaminen, verojen maksaminen, korruption kitkeminen ja tasa-arvon edistäminen yrityksessä.

Vastuullinen hallinto voi tarkoittaa erilaisia asioita erikokoisille yrityksille. Kansainvälisessä suuryrityksessä saatetaan keskittyä vaikkapa konsernin yhteisten toimintatapojen kehittämiseen tai suurten rahavirtojen liikkeiden raportoimiseen. PK-yrityksessä hyvä hallinto voi taas tarkoittaa esimerkiksi yhdenvertaisuuden edistämistä rekrytoinneissa tai laskutuksen hoitamista laadukkaasti ja ajallaan.

Vastuullisuus lähtee arvoista ja tavoitteista

Vastuullisuus on niin laaja käsite, että aiheeseen tarttuminen voi tuntua pelottavalta. Mistä kannattaa lähteä liikkeelle?

Todennäköisesti yrityksessäsi tehdään jo vastuullisia toimia esimerkiksi henkilöstön viihtyvyyden, alihankintaketjujen tai ympäristöystävällisten ratkaisujen suhteen, vaikka et varsinaisesti olisikaan ajatellut niitä vastuullisuustoimina.

Pohdi ensin, miten yrityksesi vaikuttaa ympäröivään maailmaan. Kartoita, mitkä ovat ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen tai hallintoon liittyvät riskit, jotka sinun pitäisi yrityksen toiminnassa ottaa huomioon. Entä millaisia mahdollisuuksia sinulla on edistää ympäristön, sosiaalisen hyvinvoinnin tai hyvän hallinnon piiriin kuuluvia asioita yritystoiminnallasi?

Minimissään vastuullisuus tarkoittaa lain noudattamista. Mutta se yksin ei useinkaan riitä. Millaisia arvoja yritykselläsi ja sen henkilöstöllä on? Mikä on yrityksen visio tulevaisuudessa, ja miten vastuullisuus näkyy siinä? Muista kuunnella asiakkaiden ja kumppaneiden toiveita. Myös sijoittajat saattavat vaatia selvityksiä vastuullisuuteen liittyvien riskien tunnistamisesta ja pienentämisestä.

Ei kannata yrittää ratkaista kaikkia asioita kerralla vaan keskittyä niihin asioihin, jotka ovat olennaisimpia yrityksen toiminnalle. Mihin osa-alueeseen on mielekkäintä panostaa? Mikä aihe vaatii nopeaa reagointia, mikä taas on pidemmän aikavälin projekti?

Tärkeimmät teemat voivat vaihdella toimialoittain ja yrityskohtaisesti. Vaatebrändille se voi olla alihankintaketjun työolojen varmistaminen tai ekosertifioitujen materiaalien valitseminen. Kuljetusyritykselle se voisi tarkoittaa ekologisempia polttoaine- ja ajoneuvovalintoja. Asiantuntijayrityksessä taas voidaan panostaa hyvään hallintoon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen työpaikalla.

Vastuullisuudesta kannattaa viestiä

Kerro asiakkaillesi ja kumppaneillesi omista vastuullisuusperiaatteistasi ja -toimistasi. Muista, että vastuullisuus on ensisijaisesti tekoja, ei sanoja. Ei riitä, että kerrot yrityksesi haluavan olla ”vastuullinen”. Määrittele, mitä vastuullisuus merkitsee yrityksellesi, viesti konkreettisista tavoitteistasi ja anna yleisöllesi mahdollisuus seurata tavoitteiden toteutumista.

Olet saattanut nähdä isojen yritysten laatimia vastuullisuusraportteja. Suurten ja yleisen edun kannalta merkittävien listattujen yhtiöiden, luottolaitosten ja vakuutusyhtiöiden täytyy laatia vuosittainen raportti, jossa kerrotaan ympäristöä, työntekijöitä, ihmisoikeuksia sekä korruption ja lahjonnan torjuntaa koskevista seikoista sekä yrityksen toimintaan liittyvistä riskeistä.

Vaikka pienen yrityksen ei olekaan pakko laatia vastuullisuusraporttia, voi sellaisen tekeminen olla hyvä idea. Raporttien avulla on helpompi seurata, miten vastuullisuusasiat kehittyvät yrityksessä. Selkeä ja konkreettinen raportti vakuuttaa myös asiakkaat, tulevat työnhakijat ja mahdolliset sijoittajat siitä, että yrityksesi ottaa vastuullisuuden tosissaan ja seuraa toiminnan vaikutuksia ja riskejä aktiivisesti.

Hyvä esimerkki pienen yrityksen vastuullisuusraportista löytyy kotimaiselta Weekendbee-verkkokaupalta. Yrityksen ideana on kerätä kauppaan vastuullisesti valmistettuja urheilu- ja ulkoiluvaatteita, ja yrityksen periaatteista ja tekemistä toimenpiteistä kerrotaan avoimesti.

Kohti vastuullisempaa liiketoimintaa: 5 vinkkiä pienyrittäjälle

1. Selvitä, millä tavoin yrityksesi vaikuttaa ympäröivään maailmaan

Tarkastele ensimmäiseksi yrityksesi toimintaa kriittisin silmin. Millainen vaikutus sillä on ympäröivään maailmaan? Millaisia riskejä ympäristön, sosiaalisen hyvinvoinnin tai hyvän hallinnon kannalta sen toimintaan liittyy? Entä millaisia mahdollisuuksia?

Apuna selvitystyössä voit käyttää erilaisia laskureita ja työkaluja. Monet yritykset tarjoavat myös vastuullisuuden auditointipalveluita.

2. Aseta tavoitteet ja keskity olennaiseen

Vastuullisuustyössä tarvitaan konkreettisia tavoitteita. Ilman selkeitä tavoitteita et voi lopulta tietää, oletko onnistunut tekemään yrityksestäsi vastuullisemman.

Perusta tavoitteet tekemiisi analyyseihin, yrityksen arvoihin ja sidosryhmien odotuksiin. Valitse asiat ja aihepiirit, joissa teoilla on konkreettista vaikutusta. Ei kannata yrittää ratkoa kaikkia asioita kerralla vaan keskittyä tiettyihin teemoihin ja tavoitteisiin.

Kun olet asettanut tavoitteet, valitse mittarit niiden seuraamiseen. Voit esimerkiksi seurata vuositasolla, kuinka yrityksen hiilijalanjälki pienenee tai tarkastella, kasvaako yrityksen monimuotoisuus yhdenvertaisuusohjelman myötä.

3. Vaadi tietoa ja läpinäkyvyyttä myös kumppaneiltasi

Mikään yritys ei toimi maailmassa yksin. Ole aktiivinen yhteistyökumppaniesi suuntaan ja pyydä heiltä tietoa heidän vastuullisuustoimistaan. Jos käytät alihankkijoita, selvitä millaisissa oloissa niissä työskennellään ja onko niillä käytössä sinulle tärkeitä sertifikaatteja.

Kerro tavoitteistasi ja arvoistasi avoimesti, kun valitset uusia yhteistyökumppaneita. Valitse kumppaneiksi vain yrityksiä, jotka ovat valmiita sitoutumaan samojen asioiden edistämiseen kuin sinä.

4. Ole avoin ja raportoi

Kerro arvoistasi asiakkaillesi ja muille sidosryhmille. Ole rehellinen asioista, joissa yritykselläsi on vielä parantamisen varaa. Nykyaikana brändi ei voi sanoa yhtä ja tehdä toista, sillä ihmiset ovat valmiita ottamaan asioista selvää myös itse.

5. Kehitä jatkuvasti

Vastuullinen liiketoiminta ei ratkea yhdellä vastuullisuusohjelmalla. Kun yrityksesi kasvaa ja maailma muuttuu, saattavat myös yrityksesi painopistealueet muuttua.

Vastuullisuus Zervantilla

Zervant on yksi Euroopan suurimmista laskutuspalveluita tarjoavista yrityksistä. Se on lähtenyt mukaan Upright-ohjelmaan, jossa selvitetään, millaisia nettovaikutuksia yrityksillä on maailmaan. Lue lisää Zervantin osallistumisesta Upright-projektiin.